1. Sekcija: Opći uvjeti poslovanja

 • Opći uvjeti poslovanja (dalje i “Opći uvjeti”) br. 01092021 od 01/09/2021 i stupaju na snagu na dan donošenja.

Sadržaj:

 1. Uvod
 2. Subjekti
 3. Obvezni odnosi i zaštita potrošača
 4. Izmjene i dopune sadržaja EDUardo platforme, općih uvjeta i posebnih ugovornih uvjeta
 5. Matični i korisnički sadržaj – zabrane i ograničenja i ogovornosti
 6. Verifikacija
 7. Humanitarne akcije
 8. Ažurnost podataka i funkcionalnost sustava
 9. Autorska prava
 10. Sankcije
 11. Obveza registracije
 12. Reklamacije, prigovori i prava potrošača
 13. Online rješavanje sporova
 14. Komunikacija
 15. Primjena prava i prorogacija nadležnosti
 16. Raskid potrošačkog ili trgovačkog ugovora

Članak 1.

Uvod

Tekst koji slijedi predstavlja Opće uvjete poslovanja koji reguliraju na općoj razini međusobna prava i obveze Eduarda, korisnika i pružatelja usluga,  a ista prihvaćaju svi subjekti pravnih odnosa na Eduardu opisani u članku 2. ovih općih uvjeta.

Ne dirajući u stavak 1. ovog članka, korisnici koji nisu registrirani i pristupaju i pregledavaju EDUardo platformu pristaju samim prostupom na EDUardo platformu na ove Opće uvjete i sve dijelove posebnih ugovornih pravila koji reguliraju EDUardovu poziciju u pružanju usluga i prodaji proizvoda koji se tiču njihove aktivnosti na EDUardu. Time su upoznati i pristaju na isključenja odgovornosti EDUarda u odnosima u kojima je izrijekom ovim općim uvjetima ili posebnim ugovornim pravilima isključeno EDUardovo stranačko svojstvo.

Ovi opći ugovorni uvjeti se primjenjuju u cijelosti pored i istovremeno s pravnim pravilima Posebnih ugovornih odnosa pri čemu se neće primijeniti samo oni dijelovi Općih uvjeta koji su izrijekom isključeni posebnim ugovornim pravilima ili koji se očigledno ne odnose niti posredno na pojedini ugovorni odnos. Nabrajanje pojedinih općih uvjeta u posebnim ugovornim pravilima ne isključuje primjenu ostalih odredbi općih uvjeta prema pravilu iz prethodne rečenice. 

Registrirani korisnici i pružatelji usluga prihvaćaju  u potpunosti  ove Opće uvjete poslovanja i Posebna ugovorna pravila kao pravila koja reguliraju sve međusobne pravne odnose koji mogu nastati korištenjem EDUardo platforme označavanjem kvadratića prihvata  (checkboxa) u registracijskoj formi i u koracima za rezervaciju termina (booking) kada je sustav za rezervaciju termina u funkciji. Opći uvjete poslovanja i Posebna ugovorna pravila vrijedite će i za web trgovinu (webshop) kao i za sustav za rezervaciju ulaznica i evenata.

EDUardo ne odgovara niti jamči za prava i obveze i troškove koji su nastali za pojedini subjekt kako opisan u članku 2., prilikom korištenja EDUardo platforme, u svezi s EDUardo platformom,  korištenjem EDUardovih usluga, kao i usluga trećih koje se plasiraju u formi ponude ili poziva na stavljanje ponude na EDUardo platformi ili su pružene na fizičkim ili web lokacijama trećih subjekata na koje su korisnici izravno poveznicom ili posredno reklamom ili oglasom upućeni.

Pravni odnosi iz prethodnih članaka su pravni odnosi između EDUarda s jedne strane i ostalih subjekata s druge strane, ali i pravne odnose između drugih subjekata međusobno.

Za maloljetnike starije od 16 (šesnaest) godina prihvat svih pravnih pravila vrše roditelji ili skrbnici (zakonski zastupnici), osim kada su prema posebnom zakonu i/ili aktu javnopravnog tijela ovlašteni maloljetnici sami poduzimati pravne poslove. Zakonski zastupnici su odgovorni za naknadu svih obveza i štete koja bi nastala iz njihovog propusta da nadziru maloljetnike kojima su zakonski zastupnici prilikom korištenja EDUardo platforme.

Članak 2.

Subjekti

Subjekti pravnih odnosa na EDUardo platformi su:

 1. Trgovačko društvo EOS PAIDEIA j.d.o.o., OIB: 79813886569,  Vukovarska 19, Poreč, za pružanje usluga informacijskog društva – nositelj poduzeća EDUardo platforme, dalje u tekstu: EDUardo ili EDUardo platforma.
 2. Korisnici jesu subjekti, fizičke i pravne osobe, koji samo posjećuju i pretražuju, kao i ostali koji koriste  i pribavljaju usluge i pribavljaju proizvode oglašene ili na drugi način ponuđene na EDUardo platformi, bez obzira jesu li registrirani ili ne.
 3. Pružatelji usluge su subjekti koji posjećuju, pretražuju, nude i naplatno ili besplatno pružaju usluge i prodaju ili na drugi način stavljaju na raspolaganje trećima naplatno ili besplatno proizvode korisnicima. Pružatelji usluge mogu biti ujedno i korisnici u smislu prethodne točke, u kojem ih se slučaju smatra korisnicima, ako je do određene pravne situacije došlo izvan njihove uloge i djelatnosti pružatelja usluge.
 4. Treće osobe kada to nalaže narav pravnog odnosa ili je izrijekom ugovoreno naprijed istaknutim posebnim ugovornim pravilima ili posebnim ugovorom.

U daljnjem tekstu izraz “Stranke” označava sve spomenute subjekte. Kada se u tekstu spominju EDUardo i stranke, tada “EDUrado” znači subjekt iz stavka 1. točke 1. ovog članka, a “stranke” određeni ili pojedini subjekt iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. ovog članka ovisno o naravi odnosa i kontekstu.

Svi pojmovi matičnog i korisničkog sadržaja (v. članak 5.) koji se koriste u obliku jednog roda, pri čemu gramatički označavaju samo taj rod, rodno su neutralni i odnose se na sve subjekte muškog i ženskog spola, osim kada se iz razloga dopuštenih Zakonom odnose svrhovito na jedan spol.
 

Članak 3.

Obvezni odnosi i zaštita potrošača

Stranke su upoznate da se na sve pravne odnose koji nastanu na ovoj platformi primjenjuju načela pozitivnog obveznog prava, a načela i kogentna zaštitna pravila pozitivno pravne regulacije zaštite potrošača, samo onda kada su ispunjene pretpostavke za takvu primjenu.

  Članak 4.

Izmjene i dopune sadržaja EDUardo platforme, općih uvjeta i posebnih ugovornih uvjeta

EDUardo zadržava pravo jednostrano i bez prethodnog upozorenja izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete ili ih zamijeniti potpuno novim. Izmjena ili dopuna općih uvjeta ima pravni učinak od dana njihove objave na ovim stranicama za sve stranke koje su već prihvatile opće uvjete.

Ne dirajući u prethodni stavak, za novo registrirane stranke vrijedit će Opći uvjeti koji su prihvaćeni u trenutku registriranja, i sve buduće izmjene sukladno prethodnom stavku.

Stranke su suglasne da Posebna ugovorna pravila imaju prednost pred Općim uvjetima ako posebna ugovorna pravila uređuju neki dio pravnog odnosa korisnika i EDUardo platforme drugačije od Općih uvjeta.

Pod posebnim ugovornim pravilima u smislu prethodnog stavka smatraju se kako posebna Ugovorna pravila s ove stranice Sekcije 2. ( v. ispod ) tako i posebna ugovorna pravila koja proizlaze iz pojedinog ugovora izvan Sekcije 2. sklopljenog između EDUarda i pružatelja usluga ili EDUarda i trećih subjekata, osim ako je izrijekom iz takvog ugovora isključena primjena ovih Općih uvjeta.

Stavci 1. i 2. ovog članka vrijede i za izmjene i dopune posebnih ugovornih uvjeta.

Nastavak posjećivanja i korištenja EDUardo platforme u bilo kojem segmentu znači i pristanak svih stranaka na sve izmjene i dopune koje se odnose na pravila koja reguliraju svaku vrstu posjeta i korištenja EDUardo platforme.

Korisnici, pružatelji usluga i treće osobe na koje se primjenjuju ovi opći uvjeti ili posebne ugovorne odredbe propisane na ovoj stranicu su dužni pratiti izmjene i dopune na svoju inicijativu te pristaju da EDUardo izvrši takve izmjene i dopune bez prethodne najave i navođenja razloga.

Stavci 1., 2., 6. i 7. vrijede na odgovarajući način i za svaki drugi sadržaj i informacije objavljene na EDUardo platformi, koje informacije i sadržaj EDUardo može mijenjati jednostrano bez prethodne najave i navođenja razloga. EDUardo ne odgovara za štetu, ozljedu, umanjenje vrijednosti, propuštenu zaradu i druge imovinske i neimovinske štete koje bi nastale uslijed takve izmjene sadržaja na EDUardo platformi.

Prethodni stavak se ne odnosi na moderirane oglase koji su formalno i sadržajno i nakon moderacije u skladu s općim uvjetima i posebnim ugovornim uvjetima.

Članak 5.

Matični i korisnički sadržaj – značenje, zabrane i ograničenja i odgovornost

Matični sadržaj je sadržaj koji obavi ili prenese EDUardo u okviru obavljanja svoje djelatnosti.

Korisnički sadržaj je sadržaj koji kreiraju korisnici.

Za objavu sadržaja potrebna je registracija, osim za ocjenjivanje sadržaja koje je moguće samo istovrsnim simbolima (npr. zvjezdicama) bez mogućnosti kreiranja tekstualnog, audio, video i drugog sadržaja komentara

Sadržaj u smislu ove odredbe znači audio, vizualni, tekstualni i drugi oblici sadržaja.

Ove odredbe se odnose na svaki sadržaj kreiran i publiciran na EDUardu neovisno tko ga je publicirao upotrebom bilo koje funkcije za kreiranje i publiciranje sadržaja.

– zabranjeno je objavljivati  sadržaj koji može ozbiljno naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika, posebno onaj koji uključuje bezrazložno nasilje.

– zabranjeno je objavljivati sadržaje koje sadrže vizualne efekte koji mogu izazvati epilepsiju moraju biti označene odgovarajućom tehničkom mjerom.

– zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju i diskriminaciju

– zabranjeno je objavljivanje sadržaja bilo koje vrste koji potiče na kaznena djela terorizma kaznena djela u vezi s bio kojom vrstom i oblikom pornografije i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju i širenje mržnje i kaznena djela koja se odnose na nasilje.

– zabranjeno je objavljivanje sadržaja i ponašanja na platformi kojim se ostvaruju obilježja bića prekršaja i kaznenih djela sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

– zabranjeno je objavljivati bilo koji sadržaj kojim se krše autorska i srodna prava.

U zabrane iz ovog članka su uključene sve odredbe iz članka 94. Zakona o elektroničkim medijima s kojim se odredbama korisnici moraju upoznati prije kreiranja korisničkog sadržaja.

Korisnik ili pružatelj usluga koji postupi protivno zabranama iz ovog članka sankcionirat će se, osim u sferi građanskopravne, prekršajne i kaznene odgovornosti i sankcijama predviđenima u članku 10. Općih uvjeta na EDUardo platformi.

Stranke su suglasne da je EDUardo valjano upozorio korisnike i pružatelje usluge na ograničenja i zabrane i ovog članka i da EDUardo ne odgovara za objavljen korisnički sadržaj, za koji sadržaj u cijelosti odgovornost preuzimaju njihovi autori.

Korisnički sadržaj, pogotovo ocjene i komentari, objavljen na stranicama EDUarda  predstavljaju stavove i mišljenja isključivo njihovih autora. Korisnici autori predmetnog sadržaja su u potpunosti odgovorni za takav sadržaj.

EDUardo platforma ne prisvaja, potvrđuje, predlaže te ne preuzima odgovornost za točnost ili pouzdanost niti jednog  mišljenja, savjeta ili izjave sadržanih na EDUardo platformi, niti drugim web mjestima na koje EDUardo upućuje poveznicama ili na drugi način, neovisno je li autor EDUardo ili se radi o izvornom ili prenesenom korisničkom sadržaju. Takav sadržaj korisnici i treći koriste na vlastitu odgovornost.

Stranke su suglasne da EDUardo neće odgovarati za bilo kakvu štetu niti snositi drugu izvanugovornu ili ugovornu odgovornost koje bi odgovornosti mogle eventualno nastati  na temelju ocjena, preporuka, komentara i drugog sadržaja koji izravno  predstavljaju korisnički sadržaj ili indirektno proizlaze iz korisničkog sadržaja na stranicama EDUardo platforme. Takav sadržaj korisnici i treći koriste na vlastitu odgovornost.

Stranke su suglasne da EDUardo neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili drugu izvanugovornu ili ugovornu odgovornost koje bi odgovornosti mogle eventualno nastati  na temelju objava u EDUardoNews sekciji (blog) neovisno o moderiranju od strane EDUarda i neovisno o tome je li autor EDUardo ili se radi o korisničkom sadržaju. 

Stranke i treći koriste korisnički sadržaj kreiran na EDUardu u potpunosti na svoju odgovornost.

EDUardo pridržava pravo ukloniti ocjene ili komentare bez prethodne najave.

EDUardo pridržava pravo ukloniti blog objave bez prethodne najave, ukoliko bi sadržaj bloga, unatoč moderiranju, bio protivan stavku 4. ovog članka ili bi na drugi način bio protivan ustavu, zakonu ili moralnu društva.

Članak 6.

Verifikacije

Verifikacija pružatelja usluga- jedna od funkcija EDUardo platforme koja se sastoji u dodjeljivanju vizualnog znaka / bedža profilu i oglasima pojedinog korisnika / pružatelja usluga, a ista je učinjena u svrhu povećanja kredibiliteta onih pružatelja usluga koji su zatražili verifikaciju.

Verifikacija se provodi na zahtjev člana na linku ovdje naznakom predmeta verifikacije od strane predlagatelja verifikacije i to korisnika/pružatelja usluge uz istovremenu dostavu datoteke koja sadrži sliku /sken fotografiju ili elektronički potpisanu ispravu o činjenici za koju se traži verifikacija.

Eduardo pridržava pravo, ali ne i obvezu, provesti verifikaciju i automatski za one činjenice koje može verificirati i bez učitavanja isprava.  

Svrha verifikacije je omogućavanje pružateljima usluga koji žele činjenicu nekog svojeg svojstva dodatno potvrditi da isto učine i da se isto publicira trećima u oglasima i profilima a u svrhu povećanja kredibiliteta pružatelja usluga.

Ovisno o vrsti činjenice za koju se traži verifikacija EDUardo je na stranici verifikacije objavio što smatra potrebnim kako bi se verifikacija uspješno provela  smislu ovog odjeljka.

Popis isprava koje je potrebno prezentirati u svrhu verifikacije na stranici verifikacije je egzemplifikativan i nije konačan. EDUardo pridržava jednostrano pravo prihvatiti i drugu ispravu koja može zamijeniti popisane isprave, a da se postigne cilj i stupanj vjerojatnosti opisan u ovom članku. Nakon verifikacije službenog ili poslovnog emaila, nije potrebno učitavati nikakve isprave ako je podatak koji se treba verificirati dostupan putem službenih javnih registara. 

EDUardo prihvatom zahtjeva za verifikacijom i dodjelom bedža garantira samo i isključivo da mu je u svezi sa zahtjevom od strane određenog člana prezentirana takva datoteka u kojoj bi bila sadržana elektronički potpisana isprava ili fotografija / sken isprava kao što su diploma, certifikat, potvrda o statusu studenta, izjava direktora trgovačkog društva / ustanove i druge isprave kojima se može učiniti vjerojatnim pojedina činjenica.

Stranke, korisnici i pružatelji usluga i svi neregistrirani članovi su suglasni i upoznati s činjenicom da EDUardo nije ovlašten niti je u mogućnosti provoditi preispitivanje autentičnosti svake, niti nasumično odabrane pojedine isprave. Stranke su upoznate da se publikacija verifikacije vrši isključivo na temelju

EDUardo će sve zahtjeve za verifikaciju, koji su očito potkrijepljeni nevjerodostojnim ispravama ili očito krivotvorenim ispravama, po diskrecijskoj ocjeni odbiti, a takvom pružatelju usluga / korisniku će izbrisati korisnički profil i poduzeti sve pravne korake koje ga obvezuju javnopravna pravila.

Prije postupanja iz prethodnog članka EDUardo je dužan omogućiti takvom korisniku / pružatelju usluga / oglašivaču da iznese svoju obranu, osim ako okolnosti ukazuju na to bi takvo postupanje od EDUarda bilo nepravično ili neopravdano očekivati.

Stranke su suglasne da propust ili kašnjenje EDUarda da poduzme radnje iz ovog članka ne povlači nikakvu materijalno pravnu odgovornost EDUarda.

Sredstva verifikacije ( sken/ fotografija isprava i dr. izvori ) pružatelja usluga koje su pružatelji usluga učinili dostupnim EDUardu u svrhu ishođenja verifikacije EDUardo neće učiniti dostupnim trećim osobama, osim na poziv javnopravnih tijela. Ne dirajući u prethodnu rečenicu, EDUardo će svakome tko posjećuje EDUardo platformu / oglase i profile učiniti vidljivim bedževe koji upućuju na postojanje podatka koji se verificira. Takav podatak – publicirani bedž –  koji se verificira i proizlazi posredno ili neposredno iz sredstva verifikacije smatra se svojevoljno publiciranim od strane korisnika / pružatelja usluga i ne smatra se osobnim podatkom u smislu GDPR.

Svi pružatelji usluge koji su ishodili verifikaciju ili su u postupku ishođenja iste, odgovaraju za davanje lažnih podataka i svaki oblik kaznenopravne, prekršajno pravne ili građanskopravne odgovornosti koji takvo djelo povlači.

Stranke su suglasne da su razumjele značenje verifikacije u smislu ovog članka, da je verifikacija podatak koji ne zadovoljava standard visokog stupnja vjerojatnosti, da su razumjele obuhvat, doseg i kvalitetu i svrhu verifikacije te se obvezuju svaku verificiranu činjenicu uzeti s rezervom i dužnom pažnjom uvažavajući način provedbe verifikacije na EDUardo platformi i nemogućnost detaljnog preispitivanja verifikacije.

Prethodni stavak vrijedi pogotovo ako ostali publicirani elementi dovode u pitanje stupanj vjerojatnosti ponuđen verifikacijom.

Verifikacija humanitarnih organizacija se ravna primjenom ovog članka uz posebne odredbe iz stavka 9. i 10. članka 7. ovih Općih uvjeta

Članak 7. (Humanitarne akcije)

Brisan

Članak 8.

Ažurnost podataka i funkcionalnost sustava

EDUardo redovito provjerava i ažurira web stranicu EDUardo platforme.  Unatoč tomu, podaci se između dva ažuriranja mogu promijeniti. Svi subjekti iz članka 1. Općih uvjeta su suglasni da su upoznati s ovom činjenicom i da prihvaćaju da EDUardo ne odgovara za takve promjene i da EDUardo ne jamči da su informacije na ovom web-mjestu ili drugim web-mjestima koja su dostupna preko linka ažurne, točne i potpune. EDUardo osobito ne odgovara za sadržaj internetskih stranica do kojih je omogućen pristup putem linka i drugih poveznica. EDUardo pridržava pravo na promjene ili dopune pruženih informacija u svako doba.

EDUardo poduzima profesionalno sam ili putem trećih ovlaštenih i kvalificiranih osoba sve mjere predostrožnosti tehničke i druge naravi da osigura neometan i kontinuiran rad sustava. Ne dirajući u prethodnu rečenicu, stranke su svjesne mogućnosti  sustava da iz raznih tehničkih razloga ili razloga druge naravi postati disfunkcionalan na određeni vremenski period. Stranke su svjesne navedene mogućnosti i pristaju na štetu koja bi mogla nastati izravno ili neizravno kao posljedica nefunkcionalnosti stranice. EDUardo se obvezuje u primjerenom roku vratiti funkcionalnost sustavu. EDUardo će nastojati pravično obeštetiti stranke koje su koristile EDUardove naplatne usluge i koje su pretrpjele štetu uslijed dugotrajnog pada sustava (duže od 72h) pri čemu EDUardo nema obvezu tako postupiti.

Članak 9.

Autorska prava

Svi audio, vizualni, pisani i drugi sadržaji  i materijali objavljeni na EDUardo platformi pripadaju, u smislu autorskih i srodnih prava, u pravilu ,EDUardu ili osobama, subjektima koji su objavom oglasa, blog članaka i drugih objava ili korištenjem bookinga unijeli sadržaj nad kojima imaju vlastito neograničeno ili ograničeno autorsko ili srodno pravo, ili obvezno pravo vezano za upotrebu ili iskorištavanje autorskog prava.

Određena autorska prava pripadaju trećim osobama – EDUardovim partnerima, koji su u sklopu profitne ili neprofitne suradnje iste učinili direktno ili indirektno preko poveznice dostupnima EDUardu.

Bilo kakva upotreba ili prijenos ili obrada sadržaja koji je zaštićen autorskim ili srodnim pravom ili pravom industrijskog vlasništva u smislu Zakona je zabranjena ukoliko za istu nije ishođena izričita prethodna suglasnost / izričito dopuštenje nositelja tih autorskih i srodnih prava.

Prethodi stavak vrijedi i za “industrijsko” vlasništvo i računalne programe, pri čemu se domašaj ovog članka tumači u skladu s ugovornim uvjetima i ograničenjima iz  dobivenih licence za pojedini računalni program.

Članak 9a.

Odricanje od odgovornosti

EDUardo se ne može smatrati odgovornim tebi ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog  pristupa na EDUardo platformu ili korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi na EDUardo platformi, ili  zbog informacija na ovim stranicama, kao niti zbog EDuardovih aktivnosti ili propusta u svezi s informacijama, a niti zbog upotrebe / korištenja ili nemogućnosti korištenja EDUardo platforme.

EDUardo također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu uslijed nemogućnosti pružanja svoje ugovorne usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Stranke su suglasne i upoznate s činjenicom da se EDUardo platformi pristupa putem interneta i  pristaju na sve štete i rizike od parcijalnog ili potpunog  gubitka podataka i potpune ili parcijalne nemogućnosti pristupa platformi.

EDUardo ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na korisnike ili treće osobe zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje EDUardo može dopustiti povremen pristup ili drugi pristup preko poveznice (linka). Upravitelji i vlasnici sadržaja trećih stranica odgovaraju za sadržaj na istima te EDUardo, unatoč savjesnom izboru poslovnih partnera i prijatelja, ne garantira da je sadržaj na njihovim stranicama moralan, istinit i zakonit.

EDUardo niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju obavijesti o eventualnoj šteti od strane trećih.

Korisnik EDUardo platforme dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako EDUardu tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.

EDUardo neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta preuzetih s EDUardo platforme ili drugih portala, autora članka, komentara, videa, bloga i drugih segmenata EDUardo platforme. Svi se savjeti, objašnjenja i upute prikupljeni na EDUardo platformi koriste isključivo na vlastitu odgovornost.

EDUardo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i video sadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima EDUarda

EDUardo može u svakom trenutku iz komercijalnih razloga ili nagrađivanja lojalnosti ili samoinicijativnog pravičnog obeštećenja favorizirati pojedinog korisnika, objavu, proizvod ili aktivnost. Oglase EDUardo može favorizirati u smislu prethodne rečenice njegovim isticanjem, produživanjem ili na drugi način. Navedeno ponašanje ne predstavlja EDUardovu redovitu praksu, a stranke su suglasne da se isto ne može smatrati diskriminacijom.

Članak 10.

Brisan

Članak 11.

Obveza registracije

EDUardo za korištenje nekih usluga propisuje obvezu registracije, primjerice za objavu oglasa, izrade profila i slično.

EDUardo je ovlašten samostalno i jednostrano dodati ili ukloniti registraciju kao preduvjet za korištenje pojedine usluge.

Zaštita osobnih podataka unesenih prilikom registracije ili kasnije propisana je u Politici privatnosti.

Članak 12.

Reklamacije, prigovori i prava potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, EDUardo omogućuje svim korisnicima i pružateljima usluga da svoje prigovore upute putem kontakt  obrasca. O zaprimljenom prigovoru ćemo te obavijestiti. Na sve primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Kako bismo sukladno članku 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo te da navedeš točne podatke za slanje odgovora.

Članak 13.

Online rješavanje sporova

Sukladno Sukladno uredbi Europske unije i Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova  od 15. prosinca 2016. (NN 121/16, 23.12.2016.) EDUardo obavještava sve korisnike na pravo i mogućnost rješavanja potrošačkih sporova podnošenjem pritužbe na Platformi EU klikom na link ovdje. Email adresa EDUardo platforme za potrebe online rješavanja sporova je info@edurado.academy.

Članak 14.

Komunikacija

Stranke se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s EDUardom i drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite. Stranke su suglasne da će se komunikacija između EDUarda i stranaka odvijati primarno putem elektroničke pošte.  Pogreška ili propust prilikom naznake EDUardu adrese elektroničke pošte ne opravdava propust u primanju dopisa. Dopis se smatra primljenim onda kada je zabilježen na poslužitelju elektroničke pošte.

Članak 15.

Primjena prava i prorogacija nadležnosti

Na ove Opće uvjete i sve ugovore iz Sekcije 2. kao i na druge ugovore kojima se raspolaže ovom platformom, primjenjuje se u cijelosti pravo Republike Hrvatske.

U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, stranke su suglasne da se uzme u prvom redu uzme u obzir kontekst i sistemsko tumačenje, narav obveze, pravna, ekonomska i gospodarska svrha.

Prethodni je stavak ograničen načelima i kogentnim odredbama zakona o zaštiti potrošača, kada se radi o potrošačkom ugovoru.

Zaštitu prava stranke mogu tražiti pred nadležnim sudom samo ako prethodno pokušaju riješiti spor izvansudskim putem koristeći opcije iz članaka 12., 13., ili poštom i ostavljajući primjereni rok za korespondenciju.

Nadležan sud iz prethodnog stavka je Općinski sud u Puli / Trgovački sud u Pazinu.

Ovaj članak vrijedi za sve pravne odnose na EDUardu obuhvaćene pravilima iz Sekcije 1. i Sekcije 2. na ovoj stranici.

Članak 16.

Raskid potrošačkog i trgovačkog ugovora

Raskid trgovačkih ugovora na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti uređuje se pravilima trgovačkog i podredno obveznog prava. Ne dirajući u zakonom propisane iznimke, EDUardo ima pravo na razmjerni dio naknade za pružanje usluge do raskida.

Raskid potrošačkog ugovora ravna se po pravilima zakonodavne regulative o zaštiti prava potrošača. Potrošači imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, u roku 14 dana od dana sklapanja ugovora bez iznošenja ikakvog razloga.

Za jednostrani raskid potrošačkog ugovora ispred ovih Općih uvjeta, vrijede odredbe zakona o zaštiti potrošača osobito čl. 74., 75., 76., 77., kao i posebne ugovorne odredbe za slučaj jednostranog raskida zasnovanog posebnog ugovornog odnosa prema pravilima iz sekcije 2.

Potrošač je upoznat s činjenicom da se usluge EDUardo platforme pružaju preko interneta i da isti egzistira na mrežnim sustavima koji mogu zbog nepredvidivih tehničkih poteškoća, ljudske pogreške ili drugog uzroka, postati nedostupni i nefunkcionalni. Stranke su suglasne da raskid ugovora zbog neurednog ispunjenja ili neispunjenja uzrokovanih nepredvidivim ili predvidivim, ali neizbježnim tehničkim poteškoćama nije dopušten, osim ako bi zbog takvog neurednog ispunjenja ili neispunjenja potrošač izgubio interes u cijelosti da se ugovor nastavi. Tada stranke nemaju međusobnih potraživanja osim naknade za razmjerno korištenje usluge koje je EDUardo omogućio.

2. Sekcija: Posebna ugovorna pravila

 • Primjena posebnih ugovornih pravila za jedan ili više ugovornih odnosa ne isključuje komplementarnu primjenu 1. Sekcije – općih pravila EDUarda. Posebna ugovorna pravila imaju prednost ako se određeno pravno pitanje uređuje i posebnim ugovornim pravilima i Općim uvjetima.

Sadržaj – glave sekcije:

 1. Ugovor o usluzi oglašavanja
 2. Ugovor o kupoprodaji – Webshop
 3. Ugovor o pružanju usluga, konzultacija i edukacija

🔸UGOVOR O USLUZI OGLAŠAVANJA (*na snazi od 24/01/2023)

Članak 1.

Definicije

Eduardo oglasnik je sekcija Eduardo platforme koja omogućuje pružateljima usluga  javnu objavu i pretraživanje oglasa, a korisnicima pregledavanje i pretraživanje oglasa s ciljem uspješnog povezivanja pružatelja usluga i korisnika.

Definicija subjekata korisnika i pružatelja usluga je podudarna s definicijom iz članka 2. Općih uvjeta.

Ne dirajući u prethodni stavak, pružatelj usluga je u smislu ovog ugovora i “oglašivač”, odnosno “naručitelj sluge oglašavanja”.

Korisnici usluga se smatraju svi korisnici oglašenih usluga, ali i kupci odnosno subjekti koji na drugi način i po drugoj  pravnoj osnovi pribavljaju proizvode, stvari i prava  koje su predmet oglasa izravno od oglašivača. 

Odredbe ovog ugovora se na odgovarajući način primjenjuju na objavu evenata u sustavu za evente na EDUardo platformi i to po pravilima za naplatne kategorije kada se usluga objave evenata omogućava u sklopu članskog paketa, inače se na odgovarajući način primjenjuju pravila za besplatne oglase. Broj objava evenata je neograničen, a pojedini oglašivač smije objavljivati samo evente koje sam organizira, osim ako EDUardo pisanim putem, uključivo korespondencijom elektroničke pošte, ne uredi s organizatorom drugačije.

Kada se oglas plasira u svrhu promocije poslovne djelatnosti poslovnog subjekta, ovaj ugovor postaje ugovor trgovačkog prava.

Pravila ovog ugovora o objavi oglasa se primjenjuje i na druge promotivne objave poput edukacija, evenata, seminara, radionica, savjetovanja i drugih usluga neovisno o tome kroz koji se podsustav plasiraju ( booking, event sustav ili u formi proizvoda “po narudžbi”) Ovaj ugovor ne isključuje primjenu Ugovora kojim Eduardo i konzultant reguliraju odnos u pogledu plasmana i prodaje usluge preko Eduardo.academy platforme. .

Članak 2.

Ugovor o usluzi oglašavanja

Ugovor o usluzi oglašavanja je ugovor u kojem EDUardo omogućava naplatno ili besplatno kreiranje, predaju i javnu objavu oglasa i korištenje drugih povezanih funkcija na EDUardo platformi, a pružatelji usluge su dužni EDUardu platiti naknadu za navedenu uslugu kada se radi o naplatnoj usluzi. Ovim se ugovorom regulira i kupnja promocija oglasa kojima se publiciran oglas diferencira od ostalih  oglasa u svrhu isticanja istog, a postiže se isticanjem oglasa oznakom (ISTAKNUTI), publikacijom na vrhu liste oglasa (TOP) ili dnevnim vraćanjem na vrh liste ( SKOK NA VRH). Glede promocija oglasa iz prethodne rečenice primjenjuju se osim općih uvjeta i pravila Ugovora o usluzi oglašavanja na odgovarajući način.  

EDUardo može u promotivnim periodima ili za pojedine kategorije ograničiti ili posve isključiti naplatnost usluga što će jasno naznačiti u sekciji svojeg cjenika. U tom slučaju se ne primjenjuju odredbe o naplati usluge, a predmetna usluga koja je pružena besplatno za trajanja promo perioda, nakon proteka promotivnog perioda ne povlači nikakve dodatne troškove, naknade niti automatske obnove ili trajne naloge – EDUardo se obvezuje očuvati stečeno pravo potrošača. 

Naplatnost usluge ovisi o odabiru kategorije; naplatne ili besplatne. EDUardo objavljuje jednostrano i samostalno  na stranicama svojeg cjenika koje su kategorije naplatne, a koje besplatne.

EDUardo pridržava pravo da slobodno mijenja pojedine kategorije iz naplatne u besplatnu i obrnuto, bez najave i bez iznošenja razloga pri čemu ne odgovara za bilo kakvu imovinsku i neimovinsku štetu, izmaklu dobit ili drugu povredu koja bi trećima nastala.

Oglasi objavljeni u naplatnoj kategoriji koja se za vrijeme trajanja promijenila u besplatnu ili obrnuto, trajat će do isteka oglasa u režimu u kojem su objavljeni.

Članak 2a.

Besplatne kategorije oglasa

EDUardo slobodno i jednostrano bez prethodne najave postavlja, mijenja i uređuje kategorije, pa tako i njihovo svojstvo besplatnosti za objavu oglasa.

Ovaj se članak primjenjuje samo kad Eduardo predvidi besplatne kategorije.

Članak 2b.

Naplatne kategorije oglasa

EDUardo slobodno i jednostrano bez prethodne najave postavlja, mijenja i uređuje kategorije, pa tako i njihovo svojstvo naplatnosti  za objavu oglasa.

EDUardo će u sekciji cjenika publicirati cijene i aktualni popis naplatnih kategorija.

Glede odgovornosti za ažurnost primjenjuje se članak 8. Općih uvjeta, ne dirajući u odredbe regulative za zaštitu potrošača.

Članak 2c.

Članstvo i paketi oglasa

Objava oglasa u naplatnim kategorijama uvjetovana je aktivnim članstvom i dostatnim brojem oglasa za objavu.  EDUardo u sekciji cjenik izlaže ponudu članarina i paketa oglasa s dodatnim funkcijama ( npr. sustav za evente ), cijene promocija usluga.

Aktivno članstvo je vremenski ograničen status koji ovlašćuje oglašivača da ima aktivnu opciju “Moji oglasi – izlog”, da može objavljivati i koristiti neiskorištene oglase, da može neiskorištenim oglasima obnavljati istekle oglase da može koristiti promocije uključene u pakete, kao i da objavljuje svoje evente i edukacije.

Paket oglasa/neiskorišteni oglasi predstavlja broj oglasa iskoristiv za naplatne kategorije koji oglašivač stječe kupnjom određenog paketa zajedno s članarinom, osim kad je predviđen paket koji sadrži samo oglase.

Trajanje jednog oglasa je na vrijeme predviđeno i naznačeno u paketu. Trajanje jednom objavljenog oglasa nije ograničeno trajanjem članstva. Objavljen oglas bit će predan EDUardu, moderiran i publiciran i vidljiv javno do isteka roka trajanja oglasa od dana objave/publikacije ili dok ga oglašivač ne izbriše.

Neiskorišteni oglasi koji preostanu oglašivaču nakon isteka roka članstva, EDUardo će sačuvati i pribrojati novim oglasima koje oglašivač stekne kupnjom novog članstva. Besplatni oglasi se ne pribrajaju redovnima, ni ti obrnuto.

EDUardo nudi besplatne i plaćene promocije oglasa. Besplatne promocije oglasa određuje jednostrano EDUardo, što uključuje pravo da na postojeće besplatne promocije doda nove ili da besplatne promocije posve ukine.

Plaćene promocije su skok na vrh, top članak i istaknuti članak. U sekcijicjenik”  i  “kako napisati dobar oglas?”  EDUardo će razraditi detaljno uvjete, sadržaj, opis i cijenu promocija kao i odrediti koje su promocije uključene u koji paket članstva.

Promocije nisu primjenjive na oglase / profile Eduardovih konzultanata.

Dozvoljeno je kombinirati različite promocije na istom oglasu.

Promocije je moguće kupiti odvojeno klikom na gumb Obnovi/PROMOviraj oglas.

Posebno kupljena promocija će produžiti i trajanje pojedinog oglasa za vrijeme za koje traje promocija. Ovo ne vrijedi za promocije koje se dobiju u članskom paketu.

Članak 2d.

Kupnja članstva (paketa), evenata i promocija – u promotivnim razdobljima

Oglašivači su ovlašteni preuzeti besplatno svoj promotivni paket i promociju kada su isti kao takvi predviđen. Za vrijeme važenja ovih pravila aktivan je besplatni paket prigodnog naziva u trajanju od 30-180dana, koje definitivno trajanje koje će oglašivač steći  prilikom preuzimanja besplatnog paketa određuje EDUardo u sekciji cjenik i sekciji kupovina članstva.  Promocija se definira sadržajem iz prethodnog članka. 

Ako se sekcija kupovina članstva / kupovina promocije  razlikuje od sekcije cjenik, vrijedi trajanje određeno u sekciji kupovina članstva. Isto vrijedi i za sve druge usluge vezane uz oglase.

Za vrijeme trajanja i korištenja besplatnog paketa, vrijede sva prava, obveze i odgovornosti, osim onih koja se odnose na naknadu za korištenje predmetne usluge.

Po isteku promotivnog razdoblja bilo koje od navedenih usluga u stavku 1. ovog članka, prestaju sva prava i obveze između EDUarda i pružatelja usluge/oglašivača glede korištenja predmetne usluge, osim prava na naknadu štete ili drugih potraživanja nastalih po osnovi povrede prava.

EDUardo ne odgovara za nemogućnost korištenja sustava za evente i ispunjavanja prava i obveza oglašivača/pružatelja usluga prema korisnicima iz tog i drugih segmenata ( oglasi, mailovi, pružanje usluga ), a prouzročenih odlukom pružatelja usluga /oglašivača da ne obnovi članstvo i oglase po proteku probnog promotivnog besplatnog razdoblja.

Ovaj članak ne dira u prava i obveze između pružatelja usluga/oglašivača/agenta i korisnika/pribavitelja oglašenih proizvoda/usluga, kojih EDUardo nije stranka, niti za koje EDUardo odgovara po bilo kojoj osnovi.

Članak 3.

Obveza registracije

Korištenje oglasnika EDUardo platforme u ulozi oglašivača kao pružatelj usluga,  moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Pružatelj usluge oglašivač je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se teškim kršenjem ugovorne obveze.

Korisnik u smislu čl. 2. Općih uvjeta nije dužan registrirati se za pregledavanje i pretraživanje oglasa, ali je ostavljanje određenih podataka poput email adrese i imena potrebna za određenu komunikaciju s pružateljem usluge, ocjenjivanje oglasa, objavu komentara. Eduardo pridržava pravo predvidjeti obvezu registracije za korištenje određenih funkcija – npr. korištenje chata i dr.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti ili suspendirati postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranica, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Pored obveze registracije zakonska je obveza oglašivača da EDUardu prezentiraju Ime, Prezime, OIB i adresu te podatak radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi. Bez tih podataka neće biti moguće objaviti oglas. Eduardo ne odgovara zbog nemogućnost objave oglasa zbog  ne unošenja ostalih podataka iz ovog stavka ili unošenja očito lažnih podataka.  Oglašivač nema pravo na zamjenski oglas umjesto brisanog oglasa ako je oglas brisan nakon EDUardovog upozorenja.

Članak 4.

Podaci o korisničkom računu

Svaki pružatelj usluge na EDUardo oglasniku dužan je čuvati podatke o svom korisničkom računu i isključivo je odgovoran za bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe ili gubitka pristupnih podataka.

Članak 5.

Obveze korisnika

Svi korisnici EDUarda što uključuje i pružatelje usluga – oglašivače, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima. Obveza korisnika, pružatelja usluga – oglašivača uključuje i obvezu pristojnog, kulturnog, civiliziranog ponašanja i uvažavanja ostalih korisnika.

Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane EDUardu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranica.

Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom moraju prigodom oglašavanja svojih proizvoda i/ili usluga na prikladan i lako razumljiv način dati opis usluge i njezinu cijenu. Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti, ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga. Navedeni oglašivači također moraju osigurati da se na početku svakog poziva prema usluzi s posebnom tarifom najavi cijena poziva i početak naplate te da se omogući prekid poziva nakon najave, u razumnom roku, a prije početka naplate poziva te također moraju, uz prethodnu najavu, prekinuti svaki poziv prema usluzi s posebnom tarifom koji se naplaćuje po minuti, kada iznos troška tog poziva prijeđe iznos predviđen primjenjivim propisima. Naplata SMS poruka i MMS poruka s posebnom tarifom može započeti nakon što je korisnik usluga izričito potvrdio namjeru korištenja takve usluge. Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom dužni su u cijelosti postupati u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim podzakonskim aktima. 

Članak 5a.

Obveze EDUarda

EDUardo je dužan uredno pružiti uslugu i omogućiti oglašavanje i objavu evenata onako kao je to ugovoreno. Obveza iz prethodne rečenice ne vrijedi u slučaju kada EDUardo nije u mogućnosti pružiti uslugu oglašavanja ili održati objavljene oglase javno dostupnima u slučajevima tehničkih poteškoća ili nadogradnji sustava koje uzrokuju nedostupnost / nefunkcionalnost sustava za sve razumno vrijeme trajanja takve nemogućnosti.

EDUardo osigurava svojim korisnicima i partnerima tehničku korisničku podršku putem telefona, elektroničke pošte ili druge dostupne e-komunikacije.    

Članak 6.

Sadržaj oglasa

Svi oglasi objavljeni na EDUardu, kao i svi podaci u njima sadržani, dolaze isključivo od oglašivača, predstavljaju sadržaj kreiran od oglašivača koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih objavljenih podataka. Također, oglašivač je jedini i isključivo i potpuno odgovoran za obveze bilo kojoj pravnoj odnosi, a koja bi  nastala u pogledu ili u svezi s objavljenim oglasom i njegovim sadržajem, što uključuje i odgovornost za povredu bilo kojeg prava trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja pojedinog predmeta i/ili usluge.

U skladu sa Zakonom o  nedopuštenom oglašavanju, zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju, zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti  zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno pozitivno pravnim propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta / suglasnosti za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini  zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini, EDUardo nije odgovoran za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa. EDUardo će u pravilu čuvati istekle oglase 60 dana od dana isteka. EDUardo će oglašivača upozoriti emailom u primjerenom roku ( u pravilu 5 dana) prije trajnog brisanja da će oglas biti brisan ukoliko ne bude obnovljen.

EDUardo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene sadržaja i izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicije, kategorije oglasa kao i pravo na odbijanje objave ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Općim uvjetima, i/ili kada:

 • je oglas predan u pogrešnu kategoriju;
 • oglas sadrži očite jezične  pogreške;
 • sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga ( osim kada je EDUardo omogućio izbor više usluga ili proizvoda );
 • se isti oglas pronađe u više od jedne nekompatibilne kategorije ili se preda više od jednog puta unutar iste kategorije;
 • je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna;
 • oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove;
 • oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa i slično…) unutar teksta ili naslova oglasa;
 • proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava / prava intelektualnog vlasništva;
 • Društvo posumnja da oglas predstavlja pokušaj prijevare ili se koristi za ili je u vezi s počinjenjem kaznenog djela;
 • proizvod i/ili sadržaj oglasa ima uvredljiv, diskriminirajući i/ili nezakonit i sadržaj;
 • oglas predstavlja prikriveno oglašavanje, odnosno kada oglašivač izbjegava plaćanje naknade za objavu oglasa.

Svaki predan oglas mora proći moderaciju, odnosno kontrolni i korektivni postupak koji provodi EDUardo. Ukoliko EDUardo jednostrano ocijeni da ne postoje zapreke za objavu, oglas će nakon moderacije biti objavljen. Od trenutka objave teče rok trajanja svakog pojedinog oglasa u trajanju -365-(tristošezdesetpet) dana.

Oglasi koji ne prođu moderaciju će biti vraćeni oglašivaču na doradu ili će biti brisani, ovisno o naravi i težini povrede / pogreške o čemu odlučuje EDUardo slobodnom procjenom.

Ukoliko negativan rezultat moderacije utječe na nemogućnost ponovne objave istog oglasa ili do proteka roka članstva, isto ide na štetu oglašivaču. Ovisno o razlozima negativne moderacije i nemogućnosti objave drugog oglasa, EDUardo može omogućiti novu objavu oglasa i produžiti članstvo za određeno vrijeme koje ne može biti duže od -30-(trideset) dana o čemu EDUardo odlučuje slobodnom ocjenom.

Korisnici se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s EDUardom i drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite. Stranke su suglasne da će se komunikacija između EDUarda i stranaka odvijati primarno putem elektroničke pošte.  Pogreška ili propust prilikom naznake EDUardu adrese elektroničke pošte ne opravdava propust u primanju dopisa. Dopis se smatra primljenim onda kada je zabilježen na poslužitelju elektroničke pošte.

Članak 7.

Uvjeti oglašavanja

Oglašivači koji prodaju svoju privatnu imovinu ili oglašavaju za vlastite osobne potrebe mogu objaviti , osim za pojedine kategorije koje se naplaćuju te za ostale tipove oglasa u skladu s Cjenikom.

Oglasi objavljeni bez naknade ostaju aktivni do deaktivacije od strane korisnika.

Besplatne kategorije sukladno članku 2. besplatne su za sve neovisno o vrsti subjekta ( fizičke osobe, pravne osobe, obrtnici… )

Ukoliko je oglas plaćen – ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja – biti će odbijen ili će EDUardov moderator vratiti oglas oglašivaču na doradu. U slučaju odbijanja oglasa, korisnik oglašivač ne gubi predmetni oglas iz ukupnog broja oglasa koji ima u članskom paketu i može ponovno objavljivati oglase. 

Oglasi su vidljivi -365-(tristošezdesetpet) dana. Rok od -365-(tristošezdesetpet) dana počinje teći danom objave oglasa nakon moderacije. Moderacija će se u pravilu izvršiti u roku -48-(četrdesetosam) sati od dana predaje pri čemu navedeni rok od 48 sat nije pravna obveza EDUarda. Stranke su suglasne da EDUardo nije materijalno niti pravno odgovoran za moderaciju koja bi bila izvršena i nakon 48 sati od dana predaje ako je kašnjenje opravdano količinom posla ili tehničkom poteškoćom.

Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima -60dana- nakon isteka oglasa. EDUardo će u pravilu čuvati istekle oglase -60-(šezdeset) dana od dana isteka svakog pojedinog oglasa. EDUardo će oglašivača upozoriti emailom u primjerenom roku od u pravilu -5-(pet) dana prije trajnog brisanja da će oglas biti brisan ukoliko ne bude obnovljen. Oglašivači pristaju da EDUardo koristi njihovu email adresu u svrhu slanja obavijesti iz prethodne rečenice.

Članak 8.

Trenutak sklapanja Ugovora i trajanje ugovora

Ugovor iz članka 2. se sklapa u elektroničkom obliku. Moguće je iznimno sklopiti i pisani ugovor ukoliko za to postoji opravdan razlog i ako EDUardo takav razlog ocijeni kao opravdan.

Elektronički oblik ugovora iz članka 2. u smislu ovog članka je zadovoljen kada  kod besplatnih ugovora oglašivač klikne u formi za objavu oglasa na gumb “Pošalji”, a da je prije toga označio/la checkbox s izjavom o suglasnosti s Općim i ugovornim uvjetima i to za svaki pojedini oglas koji se smatra zasebnim ugovorom. EDUardo nema nikakvu odgovornost za privremenu ili trajnu nemogućnost objave, funkcionalnosti ili vidljivosti besplatnih oglasa na EDUardu.

Elektronički oblik ugovora iz članka 2. u smislu ovog članka je zadovoljen, a ugovor za naplatne kategorije se smatra sklopljenim u trenutku kada na stranici “Checkout” (https://eduardo.academy/checkout-2) kupac upiše podatke, označi da prihvaća opće uvjete i klikne na gumb “Naruči” čime kupac daje svoj prihvat. Eduardo je obvezan ispuniti obvezu u trenutku kada su sredstva vidljiva na računu EDUarda u slučaju transakcijskog ili virmanskog plaćanja ili u trenutku terećenja kartice oglašivača – “otkad je uplata prošla”. U slučaju iz ovog članka sklapa se samo jedan ugovor iz članka 2. i isti obuhvaća i odnosi se na sve oglase i promocije koji pripadaju uplaćenom paketu, što uključuje i one oglase iz isteklog paketa koje je EDUardo sačuvao i pribrojao novom paketu, ali i oglasima i promocijama koje oglašivači posebno nabave za vrijeme trajanja aktivnog članstva.

Oglašivač se obvezuje izvršiti uplatu prema potvrdi sklopljenog ugovora i  uputi o plaćanju zaprimljenu emailom u roku (tri) 3 dana od dana zaprimanja emaila ukoliko uslugu nije uplatio odmah bankovnom karticom. U slučaju da oglašivač ne izvrši uplatu u roku iz prethodne rečenice, ugovor se smatra raskinutim po proteku tog roka. Međutim, ukoliko nakon proteka roka iz ovog stavka oglašivač izvrši uplatu, a Eduardo ispuni svoju obvezu, ugovor se smatra održanim na snazi.  

Besplatni ugovor iz stavka 2. ovog članka traje dok ne istekne pojedini oglas na koji se ugovor odnosi.

Ugovor u naplatnoj kategoriji iz stavka 3. ovog članka traje dokle traje članstvo, ili dok ne istekne posljednji objavljen oglas ili događaj (event).

Istek roka važenja članstva ni u kojem slučaju ne povlači za sobom nikakvu automatsku obnovu ili produženje ugovora, niti naknadne ili dodatne troškove. 

 Članak 9.

Isključenje odgovornosti

Ako ugovorom između oglašivača i EDUarda nije drugačije određeno primjenjuje se ovaj članak. Oglašivač u ovom smislu znači i konzultant / partner konzultant u smislu Ugovora o partnerstvu.

Eduardo oglasnik daje na raspolaganje u okviru usluge oglašavanja samo web platformu na kojoj pružatelji usluga/oglašivači/konzultanti s jedne strane i klijenti s druge strane dolaze u kontakt s ciljem uspješnog sklapanja pravnih poslova.

Korisnici i oglašivači samostalno ulaze u kontakt i međusobne daljnje pregovore koji su neovisni o EDUardu, čak i kada se komunikacija odvija putem EDUardovih funkcija ( mail, poruke profila i sl. ).

Nastavno na daljnje pregovore iz prethodnog stavka, korisnici i oglašivači sklapaju ugovore i iste realiziraju neovisno o EDUardu.

Korištenje stranica eduardo.academy ne čini EDUardo ni na koji način sudionikom procesa iz stavaka 2. i 3.  ovog članka niti odgovornim za prodaju/kupnju ili pružanje usluga, niti je EDUardo dio pravnog procesa robno / uslužno novčane razmjene, uslijed čega EDUardo ne snosi nikakvu odgovornost za navedene aktivnosti i propuste, a s čime su stranke u potpunosti suglasne.

EDUardo nije sudionik pravnih poslova koji se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranicama i tiskanim izdanjima i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

EDUardo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranica ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranica.

U pogledu oglasa objavljenih na Web stranicama i tiskanim izdanjima, EDUardo ne jamči:

 • točnost, istinitost i potpunost oglasa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda i/ili usluga;
 • točnost, istinitost i potpunost podataka o oglašivačima i korisnicima;
 • poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima za nuđenje i prodaju proizvoda i/ili usluga od strane oglašivača.

Nadalje, EDUardo ne jamči:

 • da na Web stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;
 • da sadržaj na Web stranicama neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

EDUardo ne odgovara bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranica uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

EDUardo ne odgovara bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranicama EDUarda ili trećim stranicama na koje su uputile poveznice s EDUardo platforme (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika).

Korisnik je dužan EDUardu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa (korisnički sadržaj) ili drugim postupanjem korisnika.

Članak 9.a

Pravni odnosi i isključenje odgovornosti za objavu i rezervaciju edukacija i evenata

EDUardo se ograđuje i ne odgovara za objavu evenata primjenom prethodnog članka na odgovarajući način.

Organizator je za potrebe ovog članka oglašivač koji objavljuje evente, neovisno o tome je li istovremeno i organizator.

EDUardo nije pružatelj usluga niti sudjeluje na bilo koji način u transakcijama i prestacijama iz ugovora koji sklope organizator i korisnik i ne odgovara za bilo koju obvezu, štetu ili potraživanje koja bi proizašla iz odnosa korisnika i organizatora ili treće osobe na koju uputi organizator, kao ni na odnose koje tim pravnim odnosima prethode ili slijede.

Klikom na gumb “Rezerviraj karte”, korisnik odabire karte i unosi svoje podatke te šalje svoju rezervaciju organizatoru. Stranke su suglasne da se takav čin rezervacije karata ima smatrati pozivom na slanje ponude od strane organizatora. Ugovor, sklapanje, važenje, način plaćanja i druga pravila između organizatora i korisnika se dalje ravnaju prema pravilima pojedinog organizatora.

Organizator se obvezuje poslati ponudu korisniku, a ako nije u mogućnosti tako postupiti, obvezuje se kontaktirati i obavijestiti o tome korisnika. Organizator ne odgovara naručitelju rezervacije za nedostupnost ili neraspoloživost usluge.

Opetovana zloupotreba rezervacija od strane korisnika ili neopravdana pasivnost organizatora suprotna prethodnom stavku bit će sankcionirana, u najgorem slučaju brisanjem profila korisnika / organizatora.

Članak 10.

Ograničenje uporabe Web stranica

EDUardo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranica svim korisnicima koji teže prekrše ili učestalo lakše krše Opće i ugovorne uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

EDUardo će osobito onemogućiti korištenje Web stranica korisnicima koji:

 • kopiraju sadržaje objavljene na EDUardo platformi te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;
 • ne pruže točne, istinite i potpune podatke;
 • izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike EDUardo platforme, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način ili zbog bilo kakve aktivnosti s ciljem da spriječi ili odgovori korisnike da koriste EDUardo platformu.

Članak 11.

Zaštita osobnih podataka

EDUardo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 12.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

Prava koja se odnose na EDUardo platformu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo EDUardu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela EDUardo platforme (eduardo.academy) osim ako EDUardo nije dao pisanu suglasnost.

Nije dozvoljeno kopirati sadržaj iz prethodnog stavka u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja EDUarda.

Pisano odobrenje se smatra i odobrenje koje je EDUardo nedvosmisleno i izričito dostavio u email-u osobi koja je postavila zahtjev.

Ovaj članak se ne odnosi na prava intelektualnog vlasništva kojih EDUardo nije nositelj ili koji nisu stavljeni EDUardu na takvo raspolaganje. Ovaj stavak se u prvom redu odnosi na bannere, reklame i logotipe, tekstove, videa, glazbu i druge sadržaje koji autorski i u smislu intelektualnog vlasništva pripadaju trećima. Odobrenje za obradu, upotrebu ili korištenje takvih sadržaja daje nositelj odgovarajućeg prava intelektualnog vlasništva / autorskog prava glede predmetnog sadržaja. 

Članak 12.

Dozvola daljnjeg plasiranja oglasa

Oglašivači su izričito suglasni da EDUardo može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na EDUardo platformi koristiti, distribuirati i objaviti na svim internetskim izdanjima u vlasništvu EDUarda, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama, kao i replicirati oglase i objavljivati ih i u drugim kategorijama.

Članak 13.

Marketing

Stranke su suglasne da je EDUardo je ovlašten upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih pružatelja usluga – oglašivača, u svrhu  slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz oglas što uključuje i email i chat obavijesti o komunikaciji sa zainteresiranim korisnicima.

Članak 14.

Objava i važenje ovih ugovornih pravila

Posebna ugovorna pravila za ovaj ugovor objavljeni su 24/08/2021 i vrijede od 24/08/2021, a u skladu su sa Zakonom o obveznim odnosima  i Zakonom o zaštiti potrošača.

Članak 15.

Promjene pravila ovog ugovora

Stranke su suglasne da glede promjene pravila ovog ugovora vrijedi članak 4. Općih uvjeta.

Članak 16.

Prava potrošača – reklamacije i rješavanje sporova

Stranke potvrđuju da se na ovaj ugovor primjenjuju članak 12., članak 13. i članak 15. Općih uvjeta, kao i odredbe čl. 74., 75., 76., 77., Zakona o zaštiti potrošača.

Rok od 14 dana za jednostrani raskid potrošačkog ugovora sklopljenog na daljinu počinje teći od dana aktivacije članskog paketa.

Potrošač (korisnik usluge oglašavanja) je u slučaju raskida po bilo kojoj osnovi dužan isplatiti naknadu za razmjerni dio pružene usluge oglašavanja koju mu je EDUardo pružio, odnosno omogućio sve do raskida, pri čemu činjenica da oglašivač nije objavljivao oglase  ili nije koristio sustav za evente ili drugi sustav, nije od važnosti za ovu dužnost potrošača ako mu je objava oglasa odnosno korištenje sustava za evente bilo omogućeno.

Članak 17.

Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Glede mjerodavnog prava i sudske nadležnosti stranke potvrđuju primjenu članka 15. Općih uvjeta na ovaj ugovor.

 

🔸UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA, KONZULTACIJA I EDUKACIJA  (*na snazi od 16/03/2023)

Članak 1. EOS PAIDEIA i EDUARDO.ACADEMY

Stranke su suglasne da je Eos Paideia j.d.o.o. subjekt ovlašten upravljati i gospodarski iskorištavati platformu na URL https://eduardo.academy  (dalje: Eos Paideia, platforma, Eduardo) što uključuje sve poddomene i povezane stranice kao i društvene mreže i druga web mjesta kojima upravlja Eduardo kao i sav autorski sadržaj, računalni programi, licence, marketinški sadržaj, brending i druge sadržaje na koje prava polaže Eduardo.

Eos Paideia jamči korisniku usluge istinitost i cjelovitost prava i ovlasti iz prethodnog stavka. 

Članak 2. STRANKE

Stranke ovog ugovora su Eduardo, konzultant i konačni korisnik usluge  (dalje i korisnik usluge), pri čemu Eduardo stavlja na raspolaganje funkcije platforme konzultantima i korisnicima u svrhu dovođenja u vezu pružatelje usluga – partnera konzultanata i korisnike usluga te osim posredovanja preuzima naplatu putem svojeg sustava plaćanja i/ili plaćanja i rezervacije.

Konzultanti su sve osobe koje svoje usluge savjetovanja nude preko Eduardovog sustava za rezervaciju i naplatu matično na URL: https://eduardo.academyi svim poddomenama na kojima su usluge konzultanata stavljene na prodaju.

Korisnici ( konačni korisnici ) su stranke koje kupuju i konzumiraju usluge plasirane preko Eduardo.academy platforme.

Članak 3. PREDMET | PRAVA | OBVEZE

Predmet ovog ugovora je posredovanje između konzultanata ikonačnih korisnika kao i naplata konzultantskih usluga preko elektroničkog sustava rezervacija termina na platformi https://eduardo.academy/savjetovanje-online iz članka 1. st. 1. ovog ugovora iz područja stručnosti konzultanta, kao i drugih usluga (konzultacija, edukacija, mentorskih programa, webinara, radionica i sl. ) plasiranih kroz druge sustave prodaje na Eduardo.academy platformi. 

Za potrebe ovog Ugovora pojam „konzultantske usluge“ , “usluge”, „konzultacije“ ili „savjetovanje“  označava online uslugu savjetovanja, prenošenja znanja, davanje uputa, motivacije, know how, dijagnoze, evaluacije i svih drugih usluga koje Eduardovi konzultanti pružaju krajnjim korisnicima.

Predmet ovog ugovora je i rezervacija, plaćanje i pružanje drugih online usluga, pogotovo  usluge online edukacija, radionica i evenata i paketa termina pojedinih konzultacija, kao i pojedinih konzultacija i edukacija “po narudžbi”  na koje se primjenjuju odredbe ovog ugovora na odgovarajući način ako nije ovim ugovorom drugačije uređeno.

Usluge u smislu ovo ugovora uključuju i druge usluge koje se mogu naručiti online i isporučiti u formi izrađenog proizvoda ili online u što spadaju usluge poput izrade čestitke, životopisa, skladbe i drugih sličnih usluga. 

Korisnici i konzultanti stupaju u neposredan pravni odnos temeljem ovog ugovora:

 • Korisnik usluge preuzima međusobna prava i obveze temeljem ovog ugovora izravno prema konzultantu od kojeg je kupio uslugu, kao i obvezu suradnje i pravovremenog obavještavanja konzultanata svaki put kad je navedeno da su konzultant i korisnik obvezni izvršiti kakvu radnju, postići zajednički dogovor, međusobno se obavještavati i slično.
 • Konzultanti prihvaćaju prava i obveze izravno prema korisnicima njihovih usluga temeljem ovog ugovora, a koji se prava i obveze tiču samog pružanja usluga, potpune odgovornosti za uslugu i drugih prestacija vezanih za pružanje nabavljene usluge.  

Članak 4. SKLAPANJE UGOVORA NA DALJINU 

Stranke su suglasne da se sklapanjem ovog ugovora stvara trostrani pravni odnos i to između Eduarda, konačnog korisnika i konzultanta pri čemu je Eduardo posrednik s pravima i obvezama propisanima u ovom ugovoru, a korisnik i konzultant su subjekti prestacije / isporuke usluge po pravilima ovog ugovora i drugih odnosa potrebnih za ostvarenje tih prava i ispunjenje obveza.

U pogledu forme ovog ugovora, stranke su suglasne da se isti zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:

 • email korespondencije jasnog sadržaja ponude i prihvata u trenutku kada je prihvat zabilježen na poslužitelju elektroničke pošte ,
 • putem booking rezervacija na svakoj stranici pojedinog konzultanta kojoj se pristupa putem URL-a https://eduardo.academy/savjetovanje-online i izborom kategorije i konzultanta.

Izložene konzultantske usluge svakog pojedinog konzultanta, informacije vezane uz njih i cijene na stranicama https://eduardo.academy/savjetovanje-online smatraju se ponudom, te se slanjem izričitog i nedvojbenog prihvata u obrascu, emailu ili klikom na gumb “Naruči” “Rezerviraj” “Nastavi” ili sličan gumb kojim se finalizira  narudžba u sustavu za rezervacije ili webshopu (Checkout https://eduardo.academy) takva ponuda prihvaća i sklapa se ovaj Ugovor s Eduardom.  Kupac zaprima email sa zaključenom “narudžbom”, a takva zaključena narudžba s terminom koji “Čeka odobrenje” predstavlja upute za plaćanje i potvrdu o sklopljenom ugovoru temeljem koje treba u roku 48h (četrdesetosam)  izvršiti plaćanje. Obveza plaćanja iz prethodne rečenice vrijedi ako korisnik nije uplatu izvršio odmah kartično – u tom slučaju email poruka se smatra potvrdom o sklopljenom ugovoru.

Iznimno, ako je do početka isporuke usluge ostalo manje od 48h od primitka emaila, tada je potrebno uplatu izvršiti bez odgađanja prije zakazanog termina i dokaz o tome (npr. potvrdu o plaćanju – nalog) dostaviti Eduardu na info@eduardo.academy. Konzultant pridržava pravo u takvoj situaciji pendentnog plaćanja premjestiti termin u dogovoru s korisnikom ili termin potpuno otkazati bez navođenja posebnog razloga i bez ikakve odgovornosti za štetu. U slučaju otkaza, korisnik ima pravo na povrat novca.

U slučaju neplaćanja i isteka roka od 48h od dana zaprimanja emaila iz prethodnog stavka, ugovor se smatra raskinutim samim protekom navedenog roka. Iznimno, ako korisnik izvrši uplatu nakon proteka roka za plaćanje iz prethodnog stavka, a Eduardo na takvo plaćanje odgovori ispunjenjem svoje obveze, smatra se da je ugovor sklopljen zadnjeg dana roka za plaćanje i održan je na snazi.

Kada se određena radnja u svrhu ispunjena ovog ugovora uvjetuje plaćanjem, ista će se poduzeti ili će rokovi početi teći u slučaju transakcijskog i virmanskog plaćanja na dan kada sredstva budu vidljiva na računu prodavatelja, a za slučaj plaćanja karticom, od dana kada je račun kupca terećen – kada je uplata “prošla”.     

Rezervaciju i plaćanje termina konzultacijskih usluga mogu obaviti registrirani i neregistrirani korisnici ( gosti ). Svi korisnici koji se registriraju na EDUardo platformu na https://eduardo.academy/registration, imat će valjanu registraciju i za Eduardov webshop. 

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Kupac je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će potraživati usluge, te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu i OIB. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Stranke su suglasne da će Eduardo izraditi nužan korisnički račun s podacima koje korisnik usluge unese u obrazac sustava za rezervacije. Na taj se korisnički račun primjenjuju pravila politike privatnosti.  

Za kršenje odredbi ovog ugovora, Eduardo zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti ili ograničiti  korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Pri sklapanja Ugovora, smatra se da je Korisnik primio na znanje Sekciju 1 – opći uvjeti, Sekciju 2 – posebna ugovorna pravila (webshop) i Sekciju 3  Plaćanje, dostava, raskid, prigovori i zaštita potrošača.

Stranke su suglasne da se ovaj ugovor može sklopiti i potpisivanjem isprave  istog ili sličnog sadržaja.

Članak 5. PRAVILA KORIŠTENJA

Stranke su suglasne da Eduardo pridržava pravo jednostrano izmijeniti postavke iz ovog članka i o tome pravodobno obavijestiti korisnika.

       – Rezerevacija usluga online konzultacija

Stranke su suglasne da je Eduardo predvidio usluge naziva „Savjetovanje online“ u trajanju -10-, -20-, -30-, -40- minuta. Nakon svakog rezerviranog termina sustav za rezervaciju automatski dodaje buffer od -10- (deset) minuta razmaka za odmor i pripremu za sljedeći termin.

Rezervaciju termina vrše krajnji korisnici na posebnoj stranici platforme koja sadrži sve kategorije usluga označene sa “ONLINE” na URL https://eduardo.academy/savjetovanje-online. Eduardo pridržava pravo rezervacije učiniti dostupnima i na drugim web lokacijama kako na domeni eduardo.academy i poddomenama, tako i putem linkova na drugim web lokacijama. 

Korisnik bira kategoriju usluga, zatim odabire konzultanta, zatim uslugu, datum i vrijeme nakon čega slijedi unos podataka i plaćanje. Plaćanje će uslijediti samo ako usluga nije potpuno besplatna (=0,00kuna) 

Posebna pravila kojih se konzultant treba držati ukoliko je plasirao svoje  termine su sljedeća:

 • Prilikom narudžbe usluge, usluga će u panelu korisnika imati narančastu oznaku i biti označena s „O Čeka prihvat“, a nakon plaćanja će status biti prebačen u „O Prihvaćeno.“ Korisnik pristaje i obvezuje se sudjelovati uredno na rezerviranim konzultacijama.
 • Konačni korisnici mogu rezervirati termin najkasnije do -12h- (dvanaest) sati prije održavanja usluge.
 • Ne dirajući u ostale odredbe Općih uvjeta  prava potrošača, konačni korisnik može rezerviranu uslugu otkazati najkasnije -1- dan (-24h- dvadesetčetirisata) prije održavanja termina uz postojanje opravdanog razloga i ostvariti povrat novca.
 • Termin se može pomaknuti. Pomicanje termina može izvršiti jedino konzultant preko svojeg panela, a na vlastitu inicijativu ili na prijedlog korisnika. U svakom slučaju mora postojati opravdan razlog i pravovremena obavijest.
 • Nepostojanje opravdanog razloga ovlašćuje konzultanta da ne pomakne termin, a ako se korisnik ne odazove isti će se smatrati uredno održanim. Nepostojanje opravdanog razloga za otkaz ima za posljedicu gubitak prava na povrat novca.  
 • Isporuka usluge vrši se tako što će se konzultant i korisnik usluge susresti u rezervirano vrijeme i rezervirani datum u online okruženju u prvom redu na Zoom platformi osim ako se drugačije ne dogovore ili pojedini konzultant ne koristi Zoom ili ne koristi Zoom za pojedinu uslugu. Eduardo ne odgovara za izbor niti rad Zoom platforme niti drugih platformi.
 • Privremena ili trajna nemogućnost pružanja usluge preko Zoom platforme ne utječe na valjanost ovog ugovora i pružanja usluga. U slučaju potpune ili djelomične nedostupnosti Zoom usluge, Konzultant i korisnik se obvezuju odabrati i dogovoriti drugi termin, a u slučaju duže nedostupnosti ZOOM platforme i drugu platforme.

      – Rezerevacija usluga online edukacija, radionica i evenata

Rezerevacija usluga online edukacija, radionica i evenata i paketa termina konzultacija se vrši u odjeljku Edukacije i eventi ili na drugom mjestu na platformi kada je takva kupnja ponuđena. Nakon odabira edukacije, eventa, radionice ili paketa termina, vrši se plaćanje sukladno Sekciji 3. A3.  Na rezervaciju online edukacija, radionica, evenata i paketa termina primjenjuje se na odgovarajući način stavak 6. točke 2-7 ovog članka. Status termina je po rezervaciji “O“, a ukoliko ne dođe do plaćanja, status će  dan prije održavanja biti promijenjenu  “O Otkazano”

      – Rezerevacija usluga online edukacij, radionica i evenata na zahtjev i drugih usluga

Ukoliko se usluga plasira izvan sustava za rezervaciju ulaznica ili se plasira usluga čije će se točno vrijeme održavanja isporuke dogovoriti izravno između klijenta i konzultanta, vrijedi datum i vrijeme koji se konzultant i korisnik dogovorili.

Isto vrijedi i za druge usluge poput izrade čestitke, životopisa, skladbe i drugih sličnih usluga.

  •        Odgovornost za sadržaj, kvalitetu i urednost pružanja usluge

Eduardo.academy  osigurava rad sustava za rezervacije konzultacija i sustava za oglašavanje. Eduardo.academy ne odgovara za sadržaj i kvalitetu izrečenih savjeta za trajanja naručene konzultacije, edukacije, radionice ili paketa termina – postupanje po savjetima danima od strane Eduardovih konzultanata vrše korisnici na vlastitu odgovornost. Stranke su upoznate s ograničenjima online savjetovanja pogotovo u pogledu nemogućnosti organoleptičkog pregleda, vremenskog ograničenja i drugih značajki online formata. Posljedično tomu, stranke se obvezuju uzeti dani savjet s odgovarajućom rezervom. 

Organizator / Konzultant odgovara korisniku za kvalitetu i urednost pruženih usluga koje su prethodno plasirane preko Eduardo.academy platforme u granicama odgovornosti u kojima inače odgovara korisnicima usluga i/ili edukacija. Konzultant / organizator pridržavaju pravo dodatno ograničiti ili specificirati svoju odgovornost jasno istaknutim ograničenjem / disclaimerom u samom profilu i/ili opisu usluge pri čemu korisnik u trenutku kupnje usluge ili edukacije pristaje na takvo ograničenje odgovornosti konzultanta.

Eduardo.academy ne odgovara za takvo ograničenje iz prethodnog stavka, za pravne posljedice koje bi takvo ograničenje proizvelo kao ni za zakonitost, dopuštenost i domašaj istog.

Organizator / Konzultant pridržava pravo otkazati događaj / rezervirani termin. U tom će slučaju korisnik biti obavješten pravovremeno, a sredstva će mu biti vraćena u cijelosti, odnosno u visini razmjerno neodržanom dijelu usluge u odnosu na cijelu uslugu. Korisnik može pristati da se uplaćeni termin i zakaže za drugi datum koji ponudi  organizator / konzultant u kojem slučaju se sredstva neće vraćati.

Eduardo.academy odgovara za povrat sredstava u slučaju da konzultant, odnosno organizator ne održi pravovremeno,  uredno i potpuno svoju uslugu ili otkaže održavanje termina neurednog ispunjenja nabavljene usluge, kao i drugim slučajevima u kojima korisnik ima pravo na povrat dijela ili cjelokupno uplaćenog iznosa, osim ako je usluga pružena u cijelosti ili se smatra pruženom.

Osim odgovornosti za povrat novca, Eduardo ne odgovara za bilo koju drugu štetu koja bi neurednim, nepotpunim ili nepravovremenim ispunjenjem od strane organizatora ili konzultanta nastala ili mogla nastati za korisnika ili treće osobe.

Posebna pravila ne diraju u prava potrošača i instrumente za zaštitu istih. 

Članak 6. OBVEZE PREMA PRUŽATELJU USLUGE KONZULTANTU

Korisnik  unaprijed prihvaća obveze izravno prema konzultantu, kad god je propisano u ovom ugovoru između korisnika i Eduarda da se konzultant i korisnik obvezuju što učiniti, trpjeti ili propustiti zajedno.   

Članak 7. RODNA NEUTRALNOST

Pojmovi koji označavaju osobe u ovom ugovoru su rodno neutralni iako se koristi verzija riječi koja označava muški rod. Konzultanti su odgovorni za sadržaj svojih oglasa, a vezano za prethodni stavak neovisno o moderaciji koju provodi Eduardo.

Članak 8. PRUŽANJE USLUGE S DUŽNOM PAŽNJOM I ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ KONZULTANTA

Konzultant i korisnik su dužni email komunikacijom, kad god je to potrebno, zatraženo, a vremenski i tehnički moguće, međusobno pružiti sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni za cjelovito i kvalitetno pružanje konzultantske usluge.

Konzultant je dužan prilikom pružanja usluge konzultacija postupati s pažnjom dobrog stručnjaka.

Isključivo konzultant odgovara za sadržaj, istinitost i legalnost svojeg oglasa i svih informacija, fotografija, medijskih zapisa, titula, isprava na kojima se temelji Eduardova verifikacija. 

Eduardo kao posrednik ne odgovara ni na koji način za dane savjete, stručnost niti eventualne stvarne posljedice i rezultate realizacije danih savjeta konzultanata koji uslugu pružaju preko Eduardo.academy platforme, a za sve navedeno potpunu odgovornost snose isključivo konzultanti te se Eduardo.academy  smatra posrednikom koji osigurava rad sustava za rezervacije konzultacija i sustava za oglašavanje. Eduardo.academy ne odgovara za sadržaj i kvalitetu izrečenih savjeta za trajanja naručene konzultacije – postupanje po savjetima danima od strane Eduardovih konzultanata vrše korisnici na vlastitu odgovornost. Stranke su upoznate s ograničenjima online savjetovanja pogotovo u pogledu nemogućnosti izravnih organoleptičkog pregleda i smanjenih i uvjetovanih mogućnosti protoka informacija. Posljedično tomu, stranke se obvezuju uzeti dani savjet s odgovarajućom rezervom i pristaju unaprijed na kvalitetu savjeta uvjetovanu predmetnim ograničenjima.

Organizator / Konzultant odgovara korisniku za kvalitetu i urednost pruženih usluga koje su prethodno plasirane preko Eduardo.academy platforme u granicama odgovornosti u kojima inače odgovara korisnicima svojih usluga / edukacija. Konzultant / organizator pridržavaju pravo dodatno ograničiti ili specificirati svoju odgovornost jasno istaknutim ograničenjem / disclaimerom u samom profilu i/ili opisu usluge pri čemu korisnik u trenutku kupnje usluge ili edukacije pristaje na takvo ograničenje odgovornosti konzultanta.

Eduardo.academy ne odgovara za takvo ograničenje iz prethodnog stavka, za pravne posljedice koje bi takvo ograničenje proizvelo kao ni za zakonitost, dopuštenost i domašaj istog.

Ovaj članak vrijedi i za sve druge vrste usluga koje konzultanti plasiraju preko Eduarda.

Isporuka usluga se odvija prema pravilima i na način na koji konzultanti inače isporučuju usluge, a kada isporuka uključuje i dostavu ( životopisa, CD-a i sl.), za informiranje o istoj, urednu isporuku je zadužen konzultant.

Članak 9. OBAVJEŠTAVANJE

Stranke su dužne obavještavati se pravovremeno o svim činjenicama koje su bitne za ispunjenje ovog ugovora i to kako za prava i obveze između Eduarda i korisnika, tako i za ostvarenje prava i obveza prema pružateljima usluga konzultacija koje se neposredno vezuju uz ovaj ugovor.

Stranke su suglasne da se obavijesti važne za provedbu ovog ugovora daju pisanim putem, pri čemu se korespondencijom emailom pisana forma smatra zadovoljenom.

Smatra se da su sve obavijesti od strane Eduarda ili namijenjene Eduardu uredno dostavljene sukladno ovom članku kada su dostavljene sa ili na adrese elektroničke pošte info@eduardo.academy ili paideiastarter@gmail.com, a za korisnika će se uzet u obzir adresa elektroničke pošte dana prilikom rezervacije termina.

Smatra se da je Eduardo ispunio svoju obvezu obavještavanja, a izjave odaslane na dostavljenu mail adresu će polučiti namjeravani pravni učinak ako korisnik propusti obavijestiti Eduarda o novoj email adresi ili o prestanku upotrebe email adrese korisnika određene prema prethodno stavku. Korisnik je dužan obavijestiti i konzultanta o promjeni mail adrese, ako je u mogućnosti to učiniti.

Članak 10. SUGLASNOST | PRIHVAT | LOJALNOST

Stranke su ovaj ugovor pročitale, razumjele u potpunosti, otklonile sve eventualne dvojbe o bitnim i sporednim sastojcima. Prihvat ovog ugovora daje se sukladno čl. 4. ovog Ugovora. Stranke se obvezuju surađivati vodeći se načelom savjesnosti i poštenja, a odnos prema zakazanim terminima mora biti temeljen na lojalnosti, poštenju, i zabrani zloupotrebe i zabrani neopravdanog i bezrazložnog otkazivanja ili bezrazložne promjene termina pri čemu razlozi za promjenu i otkazivanje termina moraju biti razumni, istiniti i dostatni i razmjerni naravi potrebe. Razloge za otkaz, odnosno promjenu termina korisnik nije dužan detaljno obrazložiti ako bi ga to izložilo neugodi ili sramoti.  

Za slučaj nelojalnog postupanja korisnika, neopravdanih otkazivanja ili nepoštivanja ugovorenih termina osobito bezrazložnim promjenama termina, Eduardo ima pravo sankcionirati korisnika usmenom opomenom, suspendiranjem na vrijeme koje procijeni Eduardo, a u slučaju težih / opetovanih povreda i isključivanjem s platforme.

Članak 11. TUMAČENJE

Stranke su suglasne da se ovaj ugovor tumači u prvom redu gramatički, ali uvijek u kontekstu njihove stvarne volje, zajedničke gospodarske svrhe i zajedničkih interesa.

Članak 12. DETALJNA PRAVILA PLAĆANJA ISPORUKE USLUGE I REKLAMACIJA I RASKIDA

Detaljna pravila plaćanja, isporuke i reklamacija kao i prava na raskid i ostvarivanja potrošačkih prava u svezi s konzultantskim online uslugama, edukacijama, eventima i radionicama pogledaj u Sekciji 3. u pododjeljcima A3), B3) i C3)

Članak 13. PROROGACIJA NADLEŽNOSTI

U slučaju spora, stranke će spor pokušati riješiti mirnim putem, u protivnome nadležan je za sporove s Eduardo.academy platformom Općinski odnosno Trgovački sud u Pazinu.

 Članak 14. PRIMJENA PRAVA

Na ovaj ugovor se primjenjuje pravo Republike Hrvatske kao i Opći uvjeti iz Sekcije 1. ove stranice. 

Ako što nije uređeno uopće ili drugačije ovim ugovorom i ako nije protivno sadržaju i smislu Općih uvjeta iz Sekcije 1., isto će urediti Eduardo pridržavajući se načela obveznog prava i pravila o zaštiti interesa potrošača.

 Članak 15. STUPANJE NA SNAGU

Ova ugovorna pravila stupaju na snagu 16/03/2023.

3. Sekcija: Plaćanje | dostava | isporuka | reklamacije

*Ova sekcija uređuje PLAĆANJE, DOSTAVU odnosno ISPORUKU, REKLAMACIJE PRIGOVORE I JEDNOSTRANI RASKID POTROŠAČKOG UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

*Svaka podsekcija A) B) i C) uređuje predmetne institute posebno za:

 • 1. za usluge oglasnika

 • 2. za Webshop

 • 3. za usluge Bookinga – rezervacija online konzultacija

A) Plaćanje, reklamacije i isporuka

A1) Plaćanje za konzultantske pakete/ članarine

 • Koraci

Kupnja usluga na EDUardo platformi oblikovana je u nekoliko koraka. Prvi korak je pristup popisima usluga s opcijama za odabir usluge. Zatim se klikom na Gumb “Nastavi s kupnjom” ili sličan gumb prelazi na drugi korak: Checkout – unos podataka kupca i izbor plaćanja i treći korak izbor sustava plaćanja i samo plaćanje. Ovisno o izboru sustava plaćanja – kartično plaćanje preko MyPoS sustava ili transakcijsko bezgotovinsko plaćanje otvoriti će se odgovarajuća sučelja – zatim slijedi plaćanje.

 • EDUardo ne odgovara za privremenu nedostupnost pojedinog načina plaćanja, a pridržava pravo posve ukinuti pojedini način plaćanja.
 • Plaćanje cijene paketa oglasa moguće je:

1. plaćanjem kreditnom ili debitnom karticom  on-line preko MyPos sustava jednom od ovih kreditnih kartica 💳Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium i Amex. Kupac će biti preusmjeren na sigurne stranice MyPos procesora plaćanja i vođen korak po korak  u postupku plaćanja.

2. Plaćanje općom uplatnicom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje Kupcu e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom i samu opću uplatnicu s kodom za brzi unos. Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe artikala s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s potvrdom sklopljenog ugovora i uputama za plaćanje, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na moguće drugačije rokove isporuke i dostave. 

3. Plaćanje Internet bankarstvom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem Internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja i .pdf format opće uplatnice. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s uputom i  rokom za plaćanje, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave. 

4. Plaćanje Virmanom – kao i pod 2. Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja virmanom. Nakon potvrde narudžbe,  EDUardo na e­mail adresu kupca dostavlja potvrdu sklopljenog ugovora i upute za plaćanje za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe artikala (  svi artikli osim edukacija, savjetovanja ) s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s uputom i  rokom za plaćanje, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i u iste su uključeni svi porazi i davanja te su iste po svojoj naravi konačne, bez skrivenih troškova i drugih plaćanja povrh onih iskazanih u narudžbi. EDUardo nije u sustavu PDV-a!

Napomena: KONTROLNI BROJEVI KARTICA – svoj broj kartice i CCV kao i datum važenja strogo čuvajte!

Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zlouporabe.

Položaj kontrolnog broja ovisi o kartici. Za izabranu karticu unesite odgovarajući kontrolni broj prema sljedećim uputama.
 
Prilikom plaćanja  karticama potrebno je upisati troznamenkasti broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.
 

A2) Plaćanje za  proizvode

A2.a) Plaćanje za  proizvode plasirane na https://eduardo.academy/shop webshopu

Ova pravila mogu varirati ovisno o proizvodu, skupini proizvoda, kategoriji ili dobavljaču/ima te će različita pravila biti vidljivo istaknuta i povezana s određenom uslugom.

 • Kupnja artikala na webshopu na EDUardo platformi oblikovana je u nekoliko koraka. Prvi korak je pristup pojedinom proizvodu.  Zatim se klikom na Gumb “Dodaj u košaricu” proizvod dodaje u košaricu, sučelje u koje se sabiru svi odabrani proizvodi. Drugi korak: Košarici možete pristupiti uvijek klikom na “Vidi košaricu”.  Zatim, kada ste zadovoljni sadržajem košarice kojeg u ovoj fazi možete izmijeniti i želite kupiti predmetne artikle, potrebno je kliknuti na “Kreni na plaćanje” gumb. Navedeni gumb otvara Checkout treći korak:  unos podataka i izbor plaćanja i treći korak izbor sustava plaćanja i samo plaćanje. Odabir dostave možete izvršiti u drugom i trećem koraku. Zatim, označavanjem checkboxa o općim uvjetima i pravilima privatnosti i klik na gumb “Naruči” (sklapanje ugovora) slijedi četvrti korak  – plaćanje: Ovisno o izboru sustava plaćanja – kartično plaćanje preko MyPoS sustava ili transakcijsko bezgotovinsko plaćanje otvoriti će se odgovarajuća sučelja – zatim slijedi plaćanje.
 • Alternativno: ako se kupnja odvija za artikl objavljen preko društvenih mreža, tada će Eduardo poslati email s potvrdom sklopljenog ugovora i upute za plaćanje naručitelju, a plaćanje se vrši isključivo transakcijski. 

Načini plaćanja

Konačan iznos narudžbe izračunava se nakon odabira načina plaćanja. EDUardo ne odgovara za privremenu nedostupnost pojedinog načina plaćanja, a pridržava pravo posve ukinuti pojedini način plaćanja.

Plaćanje kupoprodajne cijene i troškova dostave moguće je:

1. plaćanjem kreditnom ili debitnom karticom  on-line preko MyPos sustava jednom od ovih kreditnih kartica 💳Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium i Amex. Kupac će biti preusmjeren na sigurne stranice MyPos procesora plaćanja i vođen korak po korak  u postupku plaćanja.

2. Plaćanje općom uplatnicom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje Kupcu e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom i samu opću uplatnicu s kodom za brzi unos. Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s potvrdom sklopljenog ugovora i uputama za plaćanje , u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave. 

3. Plaćanje Internet bankarstvom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem Internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja i .pdf format opće uplatnice. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe s webshopa (  svi artikli osim edukacija, savjetovanja ) uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s potvrdom sklopljenog ugovora i uputama za plaćanje, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave. 

4. Plaćanje Virmanom – kao i pod 2. Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja virmanom. Nakon potvrde narudžbe,  EDUardo na e­mail adresu kupca dostavlja email s potvrdom sklopljenog ugovora i upute za plaćanje za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s potvrdom skopljenog ugovora i uputama za plaćanje, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i u iste su uključeni svi porazi i davanja te su iste po svojoj naravi konačne, bez skrivenih troškova i drugih plaćanja povrh onih iskazanih u narudžbi. Navedeno se ne odnosi na troškove povrata robe u povodu reklamacije i sl. EDUardo nije u sustavu PDV-a sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Napomena: KONTROLNI BROJEVI KARTICA – svoj broj kartice i CCV kao i datum važenja strogo čuvajte!

Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zlouporabe.

Položaj kontrolnog broja ovisi o kartici. Za izabranu karticu unesite odgovarajući kontrolni broj prema sljedećim uputama.
 
Prilikom plaćanja  karticama potrebno je upisati troznamenkasti broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.
 

A2.b) Plaćanje za  proizvode plasirane na facebook shopu ( ukoliko se linkom s facebook shopa kupnja preusmjeri na https://eduardo.academy/shop, vrijedi A2.a)

Plaćanje općom uplatnicom prema uputama za plaćanje mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje Kupcu e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom i samu opću uplatnicu s kodom za brzi unos. Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe artikala s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s potvrdom sklopljenog ugovora i uputama za plaćanje, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na moguće drugačije rokove isporuke i dostave. 

A3) Plaćanje online konzultacije – rezervacije termina,  za edukacije, radionice i evente i pakete termina

 • Koraci

Kupnja usluga na EDUardo platformi oblikovana je u nekoliko koraka. Prvi korak je pristup popisima uslugapojedinog konzultanta – nakon odabira kategorije (Online konzultacije) i nakon odabira pružatelja usluga odaberite uslugu, datum i vrijeme. Ispunite podatke koji se traže i dovršite rezervaciju termina. Zatim prelazite na drugi korak: Checkout – unos podataka kupca i izbor plaćanja i treći korak izbor sustava plaćanja i samo plaćanje. Ovisno o izboru sustava plaćanja – kartično plaćanje preko MyPoS sustava ili transakcijsko bezgotovinsko plaćanje otvoriti će se odgovarajuća sučelja – zatim slijedi plaćanje.

*Kod nabave Edukacija, radionica i evenata, prvi korak jest izbor edukacije u odgovarajućoj sekciji – zatim slijede drugi i treći korak kao u prethodnom odlomku.

 • EDUardo ne odgovara za privremenu nedostupnost pojedinog načina plaćanja, a pridržava pravo posve ukinuti pojedini način plaćanja.
 • Plaćanje cijene paketa oglasa moguće je:

1. plaćanjem kreditnom ili debitnom karticom  on-line preko MyPos sustava jednom od ovih kreditnih kartica 💳Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium i Amex. Kupac će biti preusmjeren na sigurne stranice MyPos procesora plaćanja i vođen korak po korak  u postupku plaćanja.

2. Plaćanje općom uplatnicom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje Kupcu e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom i samu opću uplatnicu s kodom za brzi unos. Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe artikala s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s uputama i rokom plaćanja, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave. 

3. Plaćanje Internet bankarstvom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem Internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, EDUardo prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja i .pdf format opće uplatnice. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe s webshopa (  svi artikli osim edukacija, savjetovanja ) uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s uputama i rokom plaćanja, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave. 

4. Plaćanje Virmanom – kao i pod 2. Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja virmanom. Nakon potvrde narudžbe,  EDUardo na e­mail adresu kupca dostavlja potvrdu sklopljenog ugovora i upute za plaćanje za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku. Za usluge oglasnika uplatu pozivamo izvršiti dok traje rok za plaćanje. Za narudžbe artikala s webshopa uplatu je nužno izvršiti u roku 2 dana od primitka emaila s uputama i rokom plaćanja, u suprotnom EDUardo ne garantira za dostupnost i cijenu proizvoda unatoč eventualnom dužem trajanju roka za plaćanje. Posljedica jest pristanak Kupca na drugačije rokove isporuke i dostave.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i u iste su uključeni svi porazi i davanja te su iste po svojoj naravi konačne, bez skrivenih troškova i drugih plaćanja povrh onih iskazanih u narudžbi. EDUardo nije u sustavu PDV-a!

Napomena: KONTROLNI BROJEVI KARTICA – svoj broj kartice i CCV kao i datum važenja strogo čuvajte!

Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zlouporabe.

Položaj kontrolnog broja ovisi o kartici. Za izabranu karticu unesite odgovarajući kontrolni broj prema sljedećim uputama.
 
Prilikom plaćanja  karticama potrebno je upisati troznamenkasti broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.

B) ISPORUKA / DOSTAVA PROIZVODA

B1) Načini isporuke usluga

Isporuka usluga se vrši aktivacijom usluge ili poduzimanje druge radnje na EDUardo platformi, ovisno o naravi usluge čime se usluga čini dostupnom korisniku.
 

B2) Načini i cijena dostave za proizvode (WEBSHOP) iz kategorije “IT i elektronika”

Dostavu vršimo putem Overseas Expressa (www.overseas.hr, besplatan broj telefona 0800-33-66-33) i Intereuropom (www.intereuropa.hr, broj telefona +385-1-3900666 ) .Paketne pošiljke dostavljaju se uglavnom u roku od 2-5 radnih dana od izrade računa. Ovisno o vremenskim uvjetima, stanju u prometu ili dostavi na otoke rok isporuke može biti i dulji od 7 dana.
emailom
Slanje pošiljke isti dan biti će izvršeno za narudžbe koje su plaćene kartično ili transakcijski ako je uplata odmah vidljiva.  Slanje paketa isti dan navedeno u opisu pojedinog proizvoda, ne dirajući u prethodnu rečenicu,  ne obvezuje prodavatelja ukoliko s obzirom na tehničke i logističke mogućnosti takva isporuka nije moguća. Isporuka će u svakom slučaju biti izvršena bez odgađanja.
 
Slanje pošiljke isti dan nije obveza Eduarda, već tek navedena mogućnost. Takva opcija vrijedi za slučaj plaćanja karticom kada se samim terećenjem kartice isplata smatra izvršenom. Isto dolazi u obzir i ako su po transakcijskom plaćanju sredstva vidljiva na računu odmah – dovoljno prije 12h toga dana da se, ovisno o količini drugih pošiljaka može organizirati i slanje konkretne pošiljke isti dan. 
 
Cijena Dostave:
 • Paketne pošiljke (računala, monitori, pisači i sl.), dostavljaju se uz naknadu od (tridesetkuna) =30,00kn 4,00€
Praćenje pošiljke:
 • Svaka pošiljka ima svoj broj te se po tom broju (tracking number) može pratiti i njezina lokacija. Ukoliko dostava kasni, Kupac se može informirati kod nas o broju pošiljke te tako saznati gdje se ona trenutno nalazi.
Dolazak pošiljke:
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete.
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke pregledati pakiranje,
 • Ukoliko pakiranje ima vidljivih oštećenja ili je pošiljka otvarana, kupcu se preporučuje da odbije primitak iste jer proizvod može biti oštećen,
 • Odbijanjem primitka, dostavna služba pošiljku vraća EDUardovom dobavljaču, uz napomenu da ista sadrži nedostatak,
Preuzimanje pošiljke:
 •  Kupac je obvezan prilikom preuzimanja pošiljke, dostavnoj službi potpisati otpremnicu ili dostavnicu, koja istoj služi kao potvrda o preuzimanju; ukoliko je pošiljka oštećena, dostavnoj službi kupac daje izjavu o ne preuzimanju odnosno vraćanju pošiljke.

B3) Načini isporuke usluga konzultacija – rezervirani termini, online edukacija, radionica i evenata

Preuzimanje usluge:
 • Konzultanti / organizatori radionica | edukacija isporučuju naručitelju online usluge preko ZOOM platforme ili po dogovoru s korisnikom usluge preko neke druge platforme na rezervirani dan, u rezervirano vrijeme, a telefonske usluge se pružaju telefonskim pozivom konzultanta upućenim korisniku u rezervirani dan i sat.
 • Otkazati termin je moguće najkasnije -1- dan ( 24 sata ) prije održavanja uz postojanje opravdanog razloga.
  • U periodu od 24h do održavanja termina nije moguće otkazati termin i unatoč ne sudjelovanju korisnika, termin će se smatrati uredno održanim.
 • Promjena termina je moguća – potrebno je emailom kontaktirati savjetnika i ugovoriti novi termin prema dostupnosti savjetnika također uz postojanje opravdanog razloga.
 • U slučaju plaćanja bankovnom transakcijom / virmanom unutar 48h do održavanja termina, iako korisnik dostavi vjerodostojnu ispravu o plaćanju, konzultant pridržava pravo bez daljnjih razloga i bez odgovornosti za štetu, termin premjestiti na dan nakon što Eduardo zaprimi sredstva ili otkazati. U potonjem slučaju se korisniku vraćaju sredstva.
 • Neopravdano nepojavljivanje na online sastanku i neopravdano otkazivanje termina imat će za posljedicu da će se sastanak smatrati uredno održanim i usluga uredno isporučenom.  
 • Neopravdano nepojavljivanje na edukaciji ili radionici imat će za posljedicu da će se edukacija, radionica, odnosno event smatrati uredno održanim i usluga uredno isporučenom.
 • Korisnici koji neopravdano otkažu termin konzultacija, eventa, radionice ili edukacije po drugi put bez razloga ili izvan prekluzivnih rokova, bit će isključeni s platforme, a uplaćeni iznos će bit zadržan kao naknada za manipulativni trošak i paušalna naknada konzultantu za izgubljenu zaradu. 
 • Isporuka usluga se odvija prema pravilima i na način na koji konzultanti inače isporučuju usluge, a kada isporuka uključuje i dostavu ( životopisa, CD-a i sl.), za informiranje o istoj, urednu isporuku je zadužen konzultant.

C) REKLAMACIJE

c1.) REKLAMACIJE PROIZVODA

c1.a) REKLAMACIJE PROIZVODA iz kategorije “IT i elektronika” i “Električni romobili”

Povrati Proizvoda

EDUardo uvažava povrat proizvoda kupljenog na neviđeno putem EDUardo Internet trgovine. Ukoliko iz bilo kojeg razloga niste zadovoljni kupljenim proizvodom, potrebno je učiniti sljedeće korake:

 • Najkasnije 14.dan od primitka proizvoda kontaktirati nas putem e-maila info@eduardo.academy ili broja telefona  navodeći pritom broj računa ili broj narudžbe.
 • Nakon toga o našem trošku organiziramo prikupljanje proizvoda za koji molimo da bude zapakiran u originalnoj i dodatnoj vanjskoj ambalaži kako bi se vratio bez oštećenja koja mogu nastati prilikom transporta.
 • nakon pregleda proizvoda (da li je vraćeno sve što je naručeno, da li je proizvod oštećen, te da li je vraćen ispravan ako je bio korišten) pristupit će se povratu uplaćenog iznosa na isti način na koji je izvršena kupovina.
 • Povrat novca izvršit će se u roku 2-3 dana od primitka proizvoda, a najkasnije 14. dan od primitka proizvoda.

Reklamacije proizvoda

Kupac pristaje da glede reklamacija, ukoliko je to svrhovito, bude preusmjeren u izravnu korespondenciju s dobavljačem.

Ukoliko primijetite kvar na proizvodu za vrijeme trajanja jamstva, kontaktirajte nas putem e-maila  info@eduardo.academy ili na broj telefona: 00385 (0)91 950 5189

 • Prilikom prijave reklamacije molimo Vas da pripremite broj računa i serijski broj proizvoda kako bi se mogao otvoriti servisni radni nalog.
 • proizvod je potrebno zapakirati na način da osim prijavljenog ne bi nastao i neki drugi kvar kojega radi oštećenja uzrokovanog mehaničkim putem koji nećemo moći priznati pod jamstvene uvjete koje je propisao proizvođač, a koji se nalaze popisani na Jamstvenom listu isporučenom uz proizvod.
 • za prikupljanje proizvoda koristimo dostavnu službu Intereuropa, a pošiljke se preuzimaju uglavnom u roku od 48 – 72 sata od prijave.
 • po završetku dijagnostike kontaktirat ćemo Vas i informirati da li je:

                   – proizvod uspješno popravljen u jamstvenom roku,

                   – proizvod će biti zamijenjen drugim radi nemogućnosti popravka,

                   – proizvod nije moguće popraviti pa nudimo zamjenu za drugi,

                   – proizvod nije moguće popraviti i ne postoji drugi za zamjenu te se uplaćena sredstva vraćaju u cijelosti.

Nakon Vašeg usmenog ili pismenog očitovanja, postupit će se prema jednoj od četiri gore navedene opcije, poštujući pritom zakone Republike Hrvatske.

Prigovori

Prigovor na uslugu ili primljeni proizvod možete uputiti na e-mail  info@eduardo.academy, a mi ćemo Vam odgovoriti u roku 1-3 radna dana, a najkasnije 14 dana od zaprimanja. Molimo da se prilikom pisanja Prigovora referirate na broj narudžbe, računa ili naslova e-maila.

c1.b) REKLAMACIJE PROIZVODA za ostale kategorije i proizvode plasirane putem facebooka

c2) REKLAMACIJE USLUGA – OGLASNIKA

 • Pravo na reklamacije

Potrošač ima pravo na Reklamacije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl. 10., koju reklamaciju ostvaruje ispod putem obrasca.

 • Pravo na raskid i jednostrani raskid

Pravo na raskid po bilo kojoj osnovi potrošač ostvaruje ispod putem obrasca.

Raskid potrošačkog ugovora ravna se po pravilima zakonodavne regulative o zaštiti prava potrošača. Potrošači imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, u roku 14 dana od dana sklapanja ugovora bez iznošenja ikakvog razloga.

Potrošač (korisnik usluge oglašavanja) je u slučaju raskida po bilo kojoj osnovi dužan isplatiti naknadu za razmjerni dio pružene usluge oglašavanja koju mu je EDUardo pružio, odnosno omogućio sve do raskida, pri čemu činjenica da oglašivač nije objavljivao oglase ili koristio  sustav za evente, nije od važnosti za ovu dužnost potrošača ako mu je objava oglasa odnosno korištenje predmetnih usluga bilo omogućeno.

Potrošač je upoznat s činjenicom da se usluge EDUardo platforme pružaju preko interneta i da je isti egzistira na mrežnim sustavima koji mogu zbog nepredvidivih tehničkih poteškoća postati privremeno nedostupni i nefunkcionalni. Stranke su suglasne da raskid ugovora zbog neurednog ispunjenja ili neispunjenja uzrokovanih nepredvidivim ili predvidivim, ali neizbježnim tehničkim poteškoćama nije dopušten. U slučaju iz prethodne rečenice kada sustav postane nedostupan duže vrijeme ili je korisnik zbog proteka vremena izgubio interes za preuzimanjem usluge, stranke imaju pravo na jednostrani raskid zbog nemogućnosti ispunjenja. U slučaju  takvog raskida, stranke nemaju međusobnih potraživanja po osnovi naknade štete, a korisnik je dužan platiti razmjerni dio pružene usluge, ako je ista pružena djelomično.

c3) REKLAMACIJE USLUGA – ONLINE EDUARDO KONZULTACIJE, EDUKACIJA, EVENATA, RADIONICA

 • Pravo na reklamacije

Potrošač ima pravo na Reklamacije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl. 10., koju reklamaciju ostvaruje ispod putem obrasca.

 • Pravo na raskid i jednostrani potrošački raskid

Pravo na raskid po bilo kojoj osnovi potrošač ostvaruje ispod putem obrasca.

Raskid potrošačkog ugovora ravna se po pravilima zakonodavne regulative o zaštiti prava potrošača. Potrošači imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, u roku 14 dana od dana sklapanja ugovora bez iznošenja ikakvog razloga. Ukoliko je pružanje usluge započelo ili je izjava o raskidu dana (zaprimljena od strane Eduarda) 24h (dvadesetčetiri sata) prije zakazanog termina, korisnik gubi pravo na takav raskid te se unatoč faktičkom odustajanju usluga smatra izvršenom i Eduardo zadržava naknadu u cijelosti.  Korisnik gubi pravo na raskid i u pogledu kupljenih edukacija, radionica ili paketa termina ukoliko bez opravdanog razloga ne prisustvuju uredno sastancima / edukaciji, radionici; usluga će se i u takvo situaciji smatrati uredno održanom.

Potrošač je upoznat s činjenicom da se usluge EDUardo platforme pružaju preko interneta i da je isti egzistira na mrežnim sustavima koji mogu zbog nepredvidivih tehničkih poteškoća postati nedostupni i nefunkcionalni. Stranke su suglasne da će uložiti sve potrebne napore da se termin koji se nije mogao održati zbog razloga iz prethodne rečenice odgodi i zakaže za drugi datum i vrijeme i tako naknadno održi, ako je potrebno i preko druge platforme za online komunikaciju. U slučaju nemogućnosti da se tako postupi ili je sustav postao nedostupan na duže vrijeme, stranke imaju pravo na jednostrani raskid pri čemu stranke nemaju međusobnih potraživanja po osnovi naknade štete, a korisnik ima pravo na povrat novca ako je usluga pružena djelomično ili nije uopće pružena. 

Eduardo.academy ne odgovara za sadržaj i kvalitetu izrečenih savjeta za trajanja naručene konzultacije, eventa, edukacije, radionice i sl. Postupanje po savjetima danima od strane Eduardovih konzultanata vrše korisnici na vlastitu odgovornost. Stranke su upoznate s ograničenjima online savjetovanja pogotovo u pogledu nemogućnosti organoleptičkog pregleda, mogućnosti razmjene informacija i ograničenog vremena konzultacija. Posljedično tomu, stranke se obvezuju uzeti dani savjet s odgovarajućom rezervom i pristaju na takvu kvalitetu savjeta uvjetovanu tim čimbenicima.  

 Obrazac za jednostrani raskid /  reklamacije / prigovor potrošača

  Ovaj obrazac, sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača popuni i pošalji ako:
  🟠 Imaš primjedbu glede potrošačkih prava i zahtijevaš zaštitu
  🟠 Želiš jednostrano raskinuti ugovor za usluge i proizode pribavljen na daljinu u roku 14 dana od isporuke
  🟠 Imaš kakvu drugu pritužbu, reklamaciju i želiš riješiti s EDUardom problem mirnim putem


  Umjesto povrata novca želim zamijeniti proizvod / uslugu za: